Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10775/CTHN-TTHT
V/v lập hóa đơn GTGT đầu ra

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội
(Địa chỉ: Số 69 phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Lý Thái T, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; MST: 0100101114)

Trả lời công văn số 1671/EVNHANOI-TCKT đến ngày 26/3/2021 bổ sung cho công văn số 1391/EVNHANOI-TCKT của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (sau đây gọi tắt là (“EVNHANOI”) về việc lập hóa đơn GTGT đầu ra, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

+ Tại Điểm a Khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định lập hóa đơn như sau:

“a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ đ tiếp tục quá trình sản xuất)

…”

+ Tại Điểm b Khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã s thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

Trường hợp tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc không có mã số thuế thì ghì mã số thuế của trụ sở chính.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) giao Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội thực hiện toàn bộ 100% khối lượng công việc “thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020” thì khi công việc hoàn thành, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội phải lập hóa đơn cho khối lượng thực hiện được giao tương ứng theo hướng dẫn tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Tng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị đối chiếu với nội dung hướng dẫn nêu trên để thực hiện đúng quy định của Pháp luật.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 3 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT3;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế; .
- Lưu: VT, TTHT(
2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường