Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3322/SGDĐT-TTr
V/v triển khai công tác thanh tra và hướng dẫn kiểm tra năm học 2021-2022

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;
- Thủ trưởng cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Giám đốc các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục (Nghị định số 42/2013/NĐ-CP); Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu giáo dục địa phương và tự chủ đại học; Công văn số 3950/BGDĐT-TTr ngày 10/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX) và các văn bản pháp luật có liên quan, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai thực hiện công tác thanh tra và hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2021-2022 như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức, đội ngũ Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, cộng tác viên thanh tra giáo dục, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, xử lý đơn kiến nghị, đơn phản ánh; phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo quy định và hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021 nêu tại Công văn số 3530/BGDĐT-TTr ngày 11/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học, linh hoạt, phù hợp với tình hình đại dịch COVID-19 tại địa phương.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

1.1. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, PCTN

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo: Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo số 25/2018/QH14, Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Luật Giáo dục số 43/2019/QH14; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP, Kết luận số 51/KL-TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Ban hành quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra nội bộ; tổ chức kiểm tra linh hoạt, phù hợp với tình hình đại dịch COVID-19 tại địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định.

- Tiếp tục tăng cường đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông mới.

1.2. Kiện toàn đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra

Tiếp tục kiện toàn cơ cấu, tổ chức nhân sự, vị trí việc làm của cán bộ, công chức Thanh tra Sở trên cơ sở các vị trí cần có để thực hiện theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc đề nghị bổ nhiệm, chuyển ngạch và nâng ngạch cho công chức làm công tác thanh tra theo quy định.

1.3. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và tổ chức thanh tra, kiểm tra

a) Xây dựng kế hoạch

- Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cần rõ phạm vi, nội dung, đối tượng, thời gian, thời kỳ thanh tra/kiểm tra, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp; lựa chọn hình thức thanh tra, kiểm tra phù hợp, tăng cường báo cáo, làm việc trực tuyến phù hợp với tình hình dịch COVID-19 tại địa phương; nội dung thanh tra, kiểm tra phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó tập trung vào nội dung sau:

+ Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của UBND quận, huyện, thị xã;

+ Trách nhiệm quản lý của người đứng đầu;

+ Thực hiện chỉ tiêu biên chế, số lượng, trình độ và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo ở các cấp học, trình độ đào tạo theo quy định;

+ Việc thực hiện các chương trình, dự án, trọng tâm là các gói thầu liên quan đến Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình mục tiêu tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Các điều kiện cơ sở vật chất và triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, lựa chọn, phân phối và sử dụng sách giáo khoa, triển khai dạy học trực tuyến; đảm bảo an toàn trường học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn;

+ Tổ chức ôn tập, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh và các kỳ thi khác theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Quy hoạch, phát triển mạng lưới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX trên địa bàn;

+ Việc dạy thêm, học thêm; bệnh thành tích trong giáo dục.

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra

- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra (Thông tư 05/2014/TT-TTCP) và các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra có liên quan.

- Thường xuyên, rà soát, cập nhật thông tin phản ánh của dư luận, phương tiện thông tin đại chúng về các tiêu cực, sai phạm trong giáo dục và đào tạo; kịp thời tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định.

- Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định tại Nghị định số 04/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

1.4. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo cho cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

- Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, xử lý kịp thời sai phạm theo đúng quy định của pháp luật; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, không để tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

- Công khai đường dây nóng và tiếp nhận thông tin phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về giáo dục qua đường dây nóng, các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên, hiệu quả.

1.5. Công tác PCTN

- Thực hiện Luật PCTN số 36/2018/QH14 năm 2018; Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10/01/2011 của Thanh tra Chính phủ quy định về PCTN trong ngành thanh tra.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN và giảng dạy tại cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013 - 2014; nâng cao chất lượng việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trong chương trình chính khóa và ngoại khóa.

- Triển khai kế hoạch số 2400/KH-SGDĐT ngày 30/6/2021 về thực hiện Chương trình số 10-CTr ngày 17/3/2021 và Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 17/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025” của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

1.6. Thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra

- Thực hiện nghiêm trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Chương II Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra (Nghị định số 33/2015/NĐ-CP).

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc; kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đã ban hành theo quy định tại Chương III Nghị định số 33/2015/NĐ-CP.

- Thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị nêu trong kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan thanh tra các cấp; kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định

1.7. Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra

a) Phối hợp với Thanh tra Thành phố

- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Thanh tra Thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục theo thẩm quyền, tránh chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra; phối hợp xử lý sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Thanh tra Thành phố hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, PCTN cho thủ trưởng cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý trên địa bàn và trong công tác thanh tra thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

b) Công tác phối hợp khác

- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cử người đủ tiêu chuẩn tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng của địa phương khi có yêu cầu;

- Tiếp tục phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục, Trường Bồi dưỡng Cán bộ giáo dục Hà Nội thực hiện bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thanh tra cho cộng tác viên thanh tra giáo dục theo quy định tại Thông tư số 24/2016/TT- BGDĐT ngày 14/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ CTVTTGD.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã

a) Phổ biến, quán triệt đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các văn bản hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra và các văn bản có liên quan.

b) Xây dựng lực lượng kiểm tra

Bố trí ổn định 01 chuyên viên kiêm nhiệm, tham mưu Trưởng phòng điều hành công tác kiểm tra, xử lý đơn thư, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp với Thanh tra Sở lựa chọn, giới thiệu cán bộ, chuyên viên, giáo viên đủ tiêu chuẩn để tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục; tham gia các đoàn thanh tra chuyên ngành theo yêu cầu của Thanh tra Sở và tham gia đoàn thanh tra hành chính do Thanh tra quận, huyện, thị xã chủ trì tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

c) Hoạt động kiểm tra

- Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thuộc quyền quản lý trên địa bàn có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm năm học; lựa chọn nội dung, đối tượng và thời điểm, thời gian kiểm tra phù hợp (chuyên đề hay đơn vị). Kế hoạch phải nêu rõ nội dung kiểm tra, đối tượng kiểm tra, thời kỳ kiểm tra, thời gian thực hiện; tổ chức thực hiện kế hoạch linh hoạt phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt chú ý kiểm tra việc thực hiện các quy định triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học và thu chi tài chính.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra kịp thời, nhanh gọn, có trọng tâm, hướng vào chất lượng, hiệu quả; tư vấn, thúc đẩy theo yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện của Ngành; thông báo kết quả các đợt kiểm tra để rút kinh nghiệm chung. Hình thức kiểm tra theo kế hoạch kết hợp kiểm tra đột xuất.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm tra cần lưu ý quy trình thực hiện một cuộc kiểm tra theo quy định tại Quyết định số 1771/QĐ-SGDĐT ngày 16/9/2020 Ban hành quy định về công tác kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đặc biệt quan tâm tới các bước chính sau: chuẩn bị kiểm tra, tiến hành kiểm tra, kết thúc kiểm tra, xử lý sau kiểm tra.

- Ngoài các công tác kiểm tra theo kế hoạch, các phòng Giáo dục và Đào tạo cần thường xuyên, rà soát, cập nhật thông tin phản ánh của dư luận, phương tiện thông tin đại chúng về các tiêu cực, sai phạm trong giáo dục và đào tạo; kịp thời tổ chức kiểm tra đột xuất các nội dung theo chỉ đạo của cấp trên và xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra nội bộ đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng đổi mới quản lý giáo dục.

d) Công tác phối hợp

- Trưởng phòng tham mưu phối hợp với Thanh tra cấp huyện trong hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo đảm bảo đúng quy trình theo quy định, đồng thời có giải pháp xử lý dứt điểm những vụ việc phức tạp, không để khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã phối hợp với Thanh tra cấp huyện xây dựng kế hoạch thanh tra hành chính đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý nhằm tránh chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra; Kế hoạch thanh tra hành chính bám sát nội dung theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP.

đ) Thực hiện kết luận thanh tra, kết luận kiểm tra

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc thực hiện kết luận thanh tra (được quy định tại Điều 10 đến Điều 14 thuộc Mục 3 khi phòng Giáo dục và Đào tạo là đối tượng thanh tra, từ Điều 15 đến Điều 16 thuộc Mục 4 khi có đối tượng thanh tra là cơ sở giáo dục trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra) và thực hiện kết luận kiểm tra.

e) Triển khai và thực hiện đúng các quy định về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN.

3. Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên

- Phổ biến, quán triệt đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các văn bản hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra và các văn bản có liên quan.

- Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và triển khai hoạt động kiểm tra có chất lượng. Nội dung đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm năm học; tổ chức thực hiện kế hoạch linh hoạt phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; đặc biệt chú ý kiểm tra việc thực hiện các quy định triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học và thu chi tài chính.

- Các trường triển khai hoạt động tự kiểm tra và đánh giá kết quả để kịp thời có những biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng quản lý nhà trường.

III. CÁC KIỆN ĐẢM BẢO

1. Bố trí kinh phí và các kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

2. Thực hiện chế độ cho công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi theo Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông và quy định của pháp luật có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cách thức thực hiện

- Chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học linh hoạt với nhiều phương thức khác nhau, có sự điều chỉnh kịp thời do tác động của đại dịch COVID-19;

- Đẩy mạnh ứng dụng thông tin, chuyển đổi số, sử dụng văn bản điện tử; tăng cường việc trao đổi nắm bắt tình hình của địa phương, khu vực và cơ sở giáo dục trên địa bàn thông qua các báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ, báo cáo trực tuyến;

- Nghiên cứu tổ chức thực hiện hình thức kiểm tra trực tuyến, dự giờ thông qua các nền tảng học tập trực tuyến mà địa phương, cơ sở giáo dục đang thực hiện.

2. Chế độ thông tin, báo cáo

Trong năm học, các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, gồm:

- Báo cáo định kỳ:

+ Các phòng Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch kiểm tra (ngay sau khi ban hành); Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra học kỳ I trước ngày 20/01/2022; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra năm học và kết quả thực hiện tiêu chí về công tác kiểm tra năm học 2021 - 2022 trước ngày 15/6/2022 (kèm theo minh chứng về hoạt động kiểm tra năm học);

+ Các đơn vị trực thuộc, các trung tâm GDNN-GDTX: Kế hoạch kiểm tra nội bộ (ngay sau khi ban hành); Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ học kỳ I trước ngày 20/01/2022; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ năm học và kết quả thực hiện tiêu chí về công tác kiểm tra nội bộ năm học 2021 - 2022 trước ngày 15/6/2022 (kèm theo minh chứng về hoạt động kiểm tra nội bộ năm học);

- Báo cáo đột xuất khi có vấn đề phức tạp hoặc theo yêu cầu xử lý đơn thư và các văn bản khác theo quy định về Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

Báo cáo và các ý kiến phản ánh gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội qua Thanh tra Sở (số 23 phố Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội ; Điện thoại: 024.38252276; Email: thanhtraso@hanoiedu.vn).

Trên đây là hướng dẫn triển khai công tác thanh tra và kiểm tra năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thanh tra Thành phố;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Cổng thông tin điện tử Ngành;
- Lưu: VT, TTr.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tuấn