Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2733/QĐ-SGDĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM HỌC 2023 - 2024

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Thông tư số 01/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Lãnh đạo Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2023-2024 của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra năm học 2023 - 2024).

Điều 2. Lãnh đạo Thanh tra, Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, quận, huyện; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, đơn vị trực thuộc, trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng; Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên; các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động giáo dục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Nơi điều 2;
- Giám đốc Sở GDĐT (để báo cáo);
- Thanh tra BGDĐT (để báo cáo);
- Thanh tra TPHCM (để báo cáo);
- Lưu: VT; TTr (Tr).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoài Nam

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM HỌC 2023 – 2024
(Kèm theo Quyết định số 2773/QĐ-SGDĐT ngày 05 tháng 09 năm 2023)

PHẦN I

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tổ chức của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT), giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra Thành phố, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ.

- Thanh tra Sở có con dấu riêng.

- Thanh tra Sở hiện có 11 nhân sự bao gồm: 02 Phó Chánh Thanh tra; 01 Thanh tra viên chính; 02 Thanh tra viên; 05 Chuyên viên thanh tra và 01 viên chức biệt phái.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở

- Xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Giám đốc Sở phê duyệt và xây dựng kế hoạch thanh tra năm tài chính theo hướng dẫn của Thanh tra Thành phố gửi Thanh tra Thành phố tổng hợp kế hoạch chung toàn thành phố; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Thanh tra, kiểm tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

- Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.

II. CÁC MẶT CÔNG TÁC ĐẠT ĐƯỢC

1. Các thành tựu tâm đắc

Trong năm học 2022-2023, Thanh tra Sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn quan trọng về công tác thanh, kiểm tra giáo dụcXây dựng cơ quan Thanh tra Sở thành một khối đoàn kết, thống nhất, cùng giúp nhau tiến bộ trong nghiệp vụ và đạt được hiệu quả cao trong công tác. Khuyến khích các thành viên Thanh tra Sở học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao; đồng thời, quan tâm bồi dưỡng lực lượng cán bộ kế cận.

Thực hiện đúng tinh thần đổi mới công tác thanh tra về thủ tục, quy trình và hồ sơ thanh tra, Thanh tra Sở đã xây dựng và hoàn thiện quy trình nội bộ về xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và công tác lưu trữ hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo qui định của pháp luật, đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan thanh tra. Kế hoạch thanh tra có sự phân định rõ ràng về phạm vi, thẩm quyền và nội dung thanh tra chuyên ngành và thanh tra hành chính.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật. Hoàn thành kế hoạch thanh tra đúng tiến độ đã đề ra, đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra.

Hoạt động đổi mới công tác kiểm tra giáo dục đã được các Phòng Giáo dục và Đào tạo quán triệt và triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo. Đội ngũ phụ trách công tác kiểm tra khá ổn định, có năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình, chủ động hoạt động trên cơ sở chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hầu hết các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở đều có xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra nội bộ trường học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ của các đơn vị được thực hiện theo hướng dẫn của Công đoàn ngành Giáo dục thành phố; công tác kế toán tại các trường THPT được thực hiện theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và các hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo; các hoạt động mua sắm, sửa chữa đều được thực hiện theo hướng dẫn và phê duyệt chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo; hồ sơ pháp lý tổ chức hoạt động của các trường thực hiện theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường mầm non.

Qua công tác thanh tra, các cấp quản lý đã kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh, xử lý những sai phạm; biểu dương, nhân rộng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ. Công tác thanh tra đã góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương, nề nếp, nâng cao chất lượng giáo dục và năng lực quản lý ở các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc.

2. Các thành tựu khác

2.1. Công tác thanh tra, kiểm tra

a. Công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch

Trong năm học 2022 - 2023, Thanh tra Sở đã tổ chức 27 cuộc thanh tra, kiểm tra với 95 đơn vị, trong đó Thanh tra: 15 cuộc 26 đơn vị; kiểm tra: 12 cuộc với 69 đơn vị.

b. Công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử phạt vi phạm hành chính

Trong năm học 2022-2023, Thanh tra Sở đã thực hiện 18 cuộc kiểm tra đột xuất đối với 27 đơn vị.

Thanh tra Sở đã ban hành 11 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục với số tiền: 204.500.000 đồng. Đơn vị bị xử phạt đã thực hiện nộp phạt: 204.500.000 đồng. Không có trường hợp khiếu nại Quyết định xử phạt.

c. Thanh tra thi

Thanh tra Sở thực hiện thanh tra, kiểm tra các kỳ thi theo quy định như sau:

- Kiểm tra, giám sát Ban soạn thảo để thi, coi thi, chấm thi Kỳ thi HSG giải toán trên máy tính cầm tay cấp TP năm học 2022-2023;

- Kiểm tra, giám sát Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bổ sung lớp chuyên, tích hợp năm học 2022-2023;

- Kiểm tra, giám sát Ban soạn thảo đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2022-2023;

- Kiểm tra, giám sát Kỳ thi chọn học viên giỏi lớp 9 lớp 12 cấp thành phố năm học 2022-2023;

- Kiểm tra, giám sát Ban soạn thảo đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2022-2023;

- Kiểm tra, giám sát Kỳ thi tốt nghiệp Trung học cơ sở Chương trình song ngữ tiếng Pháp năm học 2022-2023;

- Kiểm tra, giám sát Khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2023-2024;

- Kiểm tra công tác coi và chấm thi kỳ thi Nghề phổ thông cấp THCS, THPT năm học 2022-2023;

- Thanh tra công tác chuẩn bị trước, coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024;

- Thanh tra công tác chuẩn bị trước, coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

d. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

Thanh tra Sở đã triển khai, thực hiện Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Sau thanh tra, những mặt còn tồn tại, hạn chế đã được các đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục, chấn chỉnh kịp thời, Thanh tra Sở kiểm tra, rà soát và ban hành văn bản kết thúc theo dõi theo quy định.

2.2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC)

a. Công tác tiếp công dân

Công tác tiếp công dân được thực hiện ở 2 địa điểm: Văn phòng tiếp công dân ở tầng trệt (Văn phòng Sở trực tiếp phụ trách giải quyết, niêm yết các thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật, công khai kết luận nội dung tố cáo, công khai Quyết định giải quyết khiếu nại); văn phòng tiếp công dân ở tầng 4 (Thanh tra Sở phụ trách giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, công khai kết luận nội dung tố cáo, công khai Quyết định giải quyết khiếu nại).

Thực hiện việc phân công cán bộ, thanh tra viên tiếp công dân thường xuyên và định kỳ. Giữ bí mật cho người tố cáo, bảo đảm các quy định, quy trình tiếp công dân.

Trong quá trình tiếp công dân, Thanh tra Sở đã hướng dẫn, giải thích cho công dân về các quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tạo được sự đồng thuận của công dân trong việc tham gia xây dựng ngành giáo dục phát triển ngày càng vững mạnh.

Số lượt tiếp công dân trong năm học 2022-2023: 152 (Lãnh đạo Sở: 13; Lãnh đạo Thanh tra: 52; tiếp thường xuyên: 87).

b. Công tác xử lý đơn, giải quyết KNTC

Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Tham mưu cho Giám đốc giải quyết KNTC theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật. Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; giữ vững kỷ cương, nền nếp, quy định của pháp luật; tạo sự ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; tạo niềm tin và sự hài lòng của nhân dân đối với ngành giáo dục và đào tạo thành phố.

Lãnh đạo Thanh tra Sở thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, đặc biệt là các đơn thư có tính chất phức tạp. Nhờ vậy, các kết luận thanh tra đảm bảo tính chính xác, khách quan, đúng quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân.

Trong năm học 2022-2023, Thanh tra Sở đã tiếp nhận 446 đơn (bao gồm: 41 đơn khiếu nại; 145 đơn tố cáo; 260 đơn phản ánh, kiến nghị, đơn có nhiều nội dung khác nhau) trong đó đơn thuộc thẩm quyền: 46, đơn không thuộc thẩm quyền: 101.

Đã xử lý: 446/446 đơn.

2.3. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai và thực hiện 01 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với 03 đơn vị và 01 cuộc thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với 03 đơn vị.

Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về phòng, chống tham nhũng, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về phòng, chống tham nhũng. Lãnh đạo Sở GDĐT luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện và đề ra biện pháp xử lý phù hợp, đúng quy định, kịp thời.

Triển khai kịp thời, toàn diện và tích cực các quy định của pháp luật về PCTN gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác PCTN trong ngành giáo dục trong thời gian qua đã đạt được những kết quả khả quan trên cả hai mặt phòng và chống.

Nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác PCTN và thực hành tiết kiệm chống lãng phí được nâng lên đáng kể, đặc biệt là nhận thức đầy đủ về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong những hoạt động hàng ngày của chính đơn vị mình, của cá nhân thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

2.4. Công tác bồi dưỡng, tuyên truyền

Tổ chức tập huấn:

- Tập huấn cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức theo Kế hoạch số 1296/KH-SGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo hè năm 2022: số lượng khoảng 400 người gồm:

Công tác kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo - Thực trạng và giải pháp; Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;

Công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm.

2.5. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Năm học 2022-2023: Thanh tra Sở đã xây dựng kế hoạch số 278/KH-TTr ngày 08 tháng 5 năm 2023 về thu thập dữ liệu và số hóa hồ sơ thanh tra năm 2023 và đã triển khai đến toàn bộ công chức thanh tra thực hiện, tiến độ thực hiện: hoàn thiện dữ liệu đoàn thanh tra từ năm 2019 đến năm 2022 trước ngày 01/8/2023.

Thanh tra Sở đã thực hiện cập nhật thông tin, dữ liệu về báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kiến nghị, phản ánh; công tác thanh tra; công tác phòng chống tham nhũng định kỳ vào cơ sở dữ liệu Thanh tra Chính phủ tại trang thông tin điện tử: https://csdlbcth.thanhtra.gov.vn/ theo đúng quy định.

Công chức thanh tra thực hiện trình ký hồ sơ công việc trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Thực hiện chấm thi đua các đơn vị theo phần mềm quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tại trang thông tin điện tử: https://thiduakhenthuong.hcm.edu.vn/ theo đúng quy định.

Thanh tra Sở thực hiện các đường link báo cáo định kỳ về công tác kiểm tra đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo, công tác kiểm tra nội bộ đối với các đơn vị trực thuộc trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: https://thanhtra.hcm.edu.vn/.

Dữ liệu tại cơ quan Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (trừ dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước) được số hóa và lưu trữ tập trung như: hồ sơ đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất từ năm 2019 đến năm 2022; văn bản đi, đến được thực hiện thường xuyên liên tục từ tháng 09/2019 đến nay.

Thanh tra Sở đã phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện ghi vốn việc thực hiện phần mềm xử lý công việc của Thanh tra Sở. Trong đó, Thanh tra Sở đã tiến hành xây dựng 4 thủ tục hành chính về: Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại lần 1; giải quyết khiếu nại lần 2; giải quyết tố cáo làm cơ sở cho việc xây dựng phần mềm xử lý công việc của Thanh tra Sở.

2.6. Công tác phối hợp trong hoạt động thanh tra

a. Đối với các phòng, ban Sở

Thanh tra Sở tiếp tục phối hợp các phòng, ban Sở trong hoạt động thanh tra hành chính và chuyên ngành, thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, giải quyết đơn thư KNTC và xử phạt vi phạm hành chính kịp thời, đúng quy định; tăng cường chỉ đạo kiểm tra, thanh tra việc thực hiện hoạt động giáo dục theo đúng điều lệ.

- Phối hợp phòng TCCB, GDTrH kiểm tra việc thực hiện quy chế, điều lệ trường.

- Phối hợp phòng GDMN, GDTiH, GDTrH, TCCB và KHTC thanh tra việc thực hiện quản lý nhà nước và pháp luật về giáo dục đào tạo tại các phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục.

- Phối hợp phòng GDTiH và GDTrH thanh tra việc chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

- Phối hợp phòng KHTC thanh tra công tác tài chính, tài sản.

- Phối hợp phòng CTTT thanh tra công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống bạo lực học đường và an toàn trường học.

- Phối hợp Văn phòng Sở chuẩn bị phương tiện, nhân sự và kinh phí thực hiện các cuộc thanh tra định kỳ theo kế hoạch và tập huấn công tác của Thanh tra Sở. Giám sát việc hủy các phôi bằng hư định kỳ; tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra bên ngoài đối với Sở; tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng liên quan đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn do Giám đốc Sở giao.

- Phối hợp Công đoàn ngành thanh tra việc thực hiện Quy chế dân chủ, công khai trong lĩnh vực giáo dục, công tác thi đua, khen thưởng.

- Phối hợp các phòng, ban liên quan tham gia Đoàn xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng khi được Giám đốc Sở phân công.

b. Đối với Thanh tra Thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Thành phố trong công tác tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng cho Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; công tác thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT; liên hệ trong công tác giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra, các luật, nghị định, thông tư mới có liên quan hoạt động thanh tra.

c. Đối với Thanh tra thành phố Thủ Đức, quận, huyện

Phối hợp kiểm tra Quy chế tổ chức và hoạt động của các tổ chức ngoại ngữ, tin học, dạy thêm, học thêm, tư vấn du học, kỹ năng sống; phối hợp xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với các đơn vị giáo dục quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

d. Đối với công an thành phố

Phối hợp trong hoạt động thanh tra thi, xác minh bằng cấp có dấu hiệu vi phạm.

2.7. Nguyên nhân những thành tựu

Các văn bản hướng dẫn trong hoạt động thanh tra của các cấp có thẩm quyền ngày càng được hoàn thiện và đầy đủ.

Thanh tra Sở được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Sở, Thanh tra Bộ, Thanh tra Thành phố và sự phối hợp công tác của các phòng ban chuyên môn, quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thông qua các hội thảo tập huấn, hội nghị tổng kết hoạt động thanh tra của cơ quan, Thanh tra Sở đã tổ chức rút kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ công tác thanh tra trong thực tiễn.

Đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra Sở nhiệt tình, trách nhiệm, chủ động học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

III. NHẬN XÉT

1. Các tồn tại

1.1. Đối với Thanh tra Sở

- Công tác theo dõi, xử lý sau thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra, còn một vài vụ việc chậm trễ, chưa đúng thời gian quy định.

- Thanh tra Sở chưa thực hiện được việc thanh tra độc lập ở một số nội dung, cần sự phối hợp của phòng ban chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, quận, huyện

Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (không danh) đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân quận/huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo giải quyết còn gửi vượt cấp về Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo khá nhiều.

1.3. Các trường và đơn vị trực thuộc Sở (gọi chung là cơ sở giáo dục)

Việc thực hiện kiến nghị trong kết luận thanh tra đã được các cơ sở giáo dục quan tâm thực hiện so với năm học trước nhưng tiến độ khắc phục vẫn còn chậm. Một số cơ sở giáo dục còn chủ quan, thiếu nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để làm căn cứ pháp lý, tổ chức, triển khai các hoạt động của nhà trường đúng quy định pháp luật, quy định của ngành và của địa phương.

Một số đơn vị được thanh tra, kiểm tra chưa thực hiện tốt công tác công khai theo quy định của Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 1427/UBND-VX ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Việc phân công giảng dạy đối với cán bộ quản lý chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ GDĐT ban hành quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 06 năm 2017 của Bộ GDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Một số thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, Hiệu trưởng các trường THPT công lập và ngoài công lập chưa kịp thời quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và kiến nghị, phản ánh nên còn nhiều trường hợp gửi đơn khiếu nại vượt cấp, gửi đơn tố cáo không đúng thẩm quyền giải quyết.

1.4. Các trung tâm ngoại ngữ, Tin học; cơ sở tư vấn du học

Trong những cơ sở được kiểm tra và qua đơn thư phản ánh của công dân, tại thời điểm kiểm tra một số trung tâm ngoại ngữ chưa kịp thời cập nhật pháp lý hoạt động theo quy định (Giấy phép hoạt động giáo dục hết hạn, chưa xin cấp phép mới; một số trung tâm đã có quyết định thành lập trung tâm, nhưng chưa có quyết định cho phép hoạt động giáo dục).

Sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số trung tâm ngoại ngữ không đảm bảo điều kiện hoạt động giáo dục nhưng vẫn tổ chức dạy và thu tiền học viên.

2. Nguyên nhân của những tồn tại

2.1. Nguyên nhân khách quan

- Nhân sự phụ trách công tác thanh tra tại Thanh tra Sở còn thiếu so với định biên, nhân sự làm công tác kiểm tra, xử lý đơn thư còn phân công kiêm nhiệm đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cha mẹ học sinh vẫn còn e ngại trong việc tiếp xúc trực tiếp với nhà trường để được giải đáp những thắc mắc, phản ánh kiến nghị của mình.

- Trong đội ngũ nhà trường, còn cán bộ, giáo viên chưa nắm rõ chủ trương, yêu cầu nhiệm vụ gây khó khăn cho việc triển khai nhiệm vụ của Thủ trưởng đơn vị, thiếu hợp tác với nhà trường gây khó khăn trong công tác quản lí và cho quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Một số cơ sở giáo dục chưa thật sự quan tâm việc công khai cách thức tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cha mẹ học sinh qua đường dây nóng của đơn vị (số điện thoại, địa chỉ mail…), chưa công khai kịp thời kết quả quản lý công tác tài chính theo quy định.

- Một số cơ sở giáo dục còn lúng túng trong thực hiện quy trình tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết đơn.

+ Trong tiếp nhận đơn chưa thực hiện bước xử lý, nghiên cứu kỹ về nội dung, thể thức, điều kiện xử lý, điều kiện thụ lý đơn.

+ Quy trình thực hiện xử lý đơn, giải quyết đơn chưa đảm bảo theo quy định.

3. Biện pháp khắc phục

3.1. Đối với Thanh tra Sở

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo theo dõi, xử lý sau thanh tra; kịp thời đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra đúng thời gian quy định.

Trong năm 2023, Thanh tra Sở đã đề xuất bổ sung nhân sự theo định biên và được Lãnh đạo Sở phê duyệt.

3.2. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, quận, huyện

- Thủ trưởng các cơ quan, CSGD cần làm tốt công tác tham mưu theo thẩm quyền trên nguyên tắc nội dung nào thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình thì chủ động giải pháp thực hiện, nội dung nào không thuộc thẩm quyền thì phối hợp, tham mưu để có văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần quan tâm, đầu tư trực tiếp đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn, theo dõi tiếp công dân, thực hiện nghiêm túc trong bố trí nhân sự, điều kiện cơ sở vật chất địa điểm tiếp dân, các hồ sơ, biểu mẫu theo chỉ đạo của Sở GDĐT, Thanh tra nhà nước quận huyện; cán bộ tiếp dân đảm bảo có nghiệp vụ, có thái độ ứng xử đúng mực.

- Tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục cần cẩn thận, kỹ lưỡng, tổ chức tốt nền nếp và công khai rõ ràng sẽ đem lại sự an tâm, tin tưởng, tạo được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, học sinh và đội ngũ của nhà trường về các chủ trương chung của ngành. Điều này cũng góp phần lớn cho thành công của các chủ trương, công tác giáo dục của Thành phố, tích cực ngăn ngừa các phát sinh khiếu nại, tố cáo.

3.3. Các cơ sở giáo dục

- Phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác tuyên truyền với đội ngũ và phụ huynh học sinh, học sinh những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mọi người trong việc thực hiện các chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, của ngành nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai và thực hiện nhiệm vụ.

- Cần tăng cường công tác quản trị nhà trường, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các bộ phận, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm phát hiện sớm các hạn chế, sai sót, hiện tượng tiêu cực để có biện pháp xử lý kịp thời, kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát trong việc giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo ngay từ cấp cơ sở, nơi phát sinh vụ việc, đặc biệt là các vụ việc có dấu hiệu sẽ phát sinh đông người và phức tạp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, thực hành quy chế dân chủ trong khuôn khổ qui định của pháp luật và công khai rõ ràng các chủ trương của cơ quan, đơn vị.

- Thường xuyên tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do các cơ quan cấp trên tổ chức. Đảm bảo việc theo dõi xử lý kết quả sau khi tiếp công dân và theo dõi kết quả xử lý đơn thư.

- Trong quá trình giải quyết đơn phải cầu thị, coi trọng công tác hòa giải, đối thoại với người dân, tuyệt đối không được né tránh trách nhiệm, vòng vo, không dám nhìn nhận những thiếu sót của đội ngũ và trong công tác quản lý để điều chỉnh cho phù hợp (có sai, có sửa, có điều chỉnh và nhận thiếu sót).

- Quá trình tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là một công việc rất khó khăn nên cần có chế độ, chính sách phù hợp cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác này thông qua việc đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người tiếp công dân, xử lý đơn thư theo khoản 5, Điều 20; Điều 21, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị và Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của ngày 07 tháng 12 năm 2017 của HĐND thành phố về chế độ bồi dưỡng người làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại thành phố Hồ Chí Minh.

3.4. Các trung tâm ngoại ngữ, Tin học; cơ sở tư vấn du học

Tiếp tục tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, Tin học; cơ sở tư vấn du học.

PHẦN II

Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2023-2024

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 39/2013/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ GD&ĐT; Thông tư số 01/2014/TT- TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra, Thanh tra Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 như sau:

1. Thanh tra hành chính

Năm học 2023-2024, Thanh tra Sở thực hiện thanh tra hành chính theo quy định tại Điều 11; Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ. Trong đó tập trung một số nội dung sau:

- Thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các trường THPT công lập và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị đối với công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các trường THPT công lập và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Thanh tra chuyên ngành

Năm học 2023-2024, Thanh tra Sở thực hiện thanh tra chuyên ngành theo quy định tại Điều 12, khoản 2 Điều 15 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP; Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT. Cụ thể:

2.1. Thanh tra chuyên ngành đối với phòng Giáo dục và Đào tạo

- Thanh tra việc thực hiện quản lý nhà nước và pháp luật về giáo dục và đào tạo tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Thanh tra công tác phòng chống bạo lực học đường và an toàn trường học của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Kiểm tra việc chỉ đạo thu, quản lý, sử dụng học phí và các nguồn lực tài chính khác của Phòng Giáo dục và Đào tạo đầu năm học.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và việc đề xuất lựa chọn sách giáo khoa năm học mới.

- Kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động giáo dục (tư vấn du học, giáo dục kỹ năng sống, đào tạo ngoại ngữ tin học).

2.2. Thanh tra chuyên ngành đối với các trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp

Thanh tra việc thực hiện đầy đủ quy định về quy chế dân chủ, công khai trong hoạt động giáo dục, việc đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động và công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật tại các trường THPT công lập và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.3. Thanh tra chuyên ngành đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

- Thanh tra về thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các trường THPT công lập.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí và các nguồn lực tài chính khác tại các trường THPT công lập.

- Kiểm tra công tác tuyển sinh và thu chi đầu năm.

- Kiểm tra việc thu chi đầu năm, kinh phí hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh và kinh phí tài trợ; Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp.

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế, điều lệ.

2.4. Thanh tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động giáo dục (tư vấn du học, giáo dục kỹ năng sống, đào tạo ngoại ngữ tin học, dạy thêm học thêm)

Kiểm tra Quy chế tổ chức và hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, Tin học; cơ sở tư vấn du học.

2.5. Thanh tra chuyên ngành đối với các kỳ thi

(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)

3. Công tác khác

- Thanh tra, kiểm tra đột xuất những vấn đề bức xúc của xã hội qua các phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh của người dân qua đường dây nóng và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo thẩm quyền.

- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ.

- Tổ chức các hội nghị chuyên môn, tổng kết công tác thanh, kiểm tra năm học 2023-2024 để đánh giá, rút kinh nghiệm; kiện toàn tổ chức thanh tra.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và xử lí vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

4. Công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)

100% dữ liệu tại cơ quan Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (trừ dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước) được số hóa và lưu trữ tập trung như: hồ sơ đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất từ năm 2019 đến năm 2023; Hồ sơ giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền từ năm 2019 đến cuối năm 2023.

Thanh tra Sở đã thực hiện cập nhật thông tin, dữ liệu về báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kiến nghị, phản ánh; công tác thanh tra; công tác phòng chống tham nhũng định kỳ vào cơ sở dữ liệu Thanh tra Chính phủ tại trang thông tin điện tử: https://csdlbcth.thanhtra.gov.vn/ theo đúng quy định.

Thanh tra Sở tiếp tục phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện ghi vốn việc thực hiện phần mềm xử lý công việc của Thanh tra Sở. Trong đó, Thanh tra Sở đã tiến hành xây dựng 4 thủ tục hành chính về: Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại lần 1; giải quyết khiếu nại lần 2; giải quyết tố cáo làm cơ sở cho việc xây dựng phần mềm xử lý công việc của Thanh tra Sở.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

Tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra. Chú trọng thanh tra công tác quản lý của người đứng đầu; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra ở các cơ quan và cơ sở giáo dục. Xây dựng kế hoạch thanh tra theo định hướng tập trung vào những nội dung, những cơ sở giáo dục còn yếu, quản lý lỏng lẻo, có nguy cơ phát sinh khiếu nại, tố cáo và bức xúc trong dư luận xã hội. Quan tâm rút ngắn thời gian thanh tra để nâng cao hiệu quả công tác bằng cách tổ chức tốt lực lượng Đoàn thanh tra và chấp hành nghiêm kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

Nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, chính trị và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, thanh tra viên và chuyên viên của Thanh tra Sở thông qua việc học tập nâng cao lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, ý thức phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ Thanh tra Sở. Thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các vấn đề phức tạp, khó khăn thông qua buổi họp giao ban hàng tuần.

Tiếp tục tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra hành chính trong lĩnh vực giáo dục và mối quan hệ phối hợp công tác giữa thanh tra Sở GDĐT và thanh tra quận, huyện.

Ban hành văn bản hướng dẫn phòng GDĐT thành phố Thủ Đức, quận, huyện về công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở giáo dục trực thuộc về công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, đặc biệt bố trí đủ mỗi Phòng GDĐT 01 chuyên viên phụ trách công tác kiểm tra giáo dục trên địa bàn.

Kịp thời báo cáo tiến độ của các cuộc thanh tra với thủ trưởng đơn vị, tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

Tiếp tục xây dựng quy trình, thủ tục thanh tra từng loại chuyên đề nhằm thống nhất trong nội bộ Thanh tra Sở để nâng cao tính chuyên nghiệp về nghiệp vụ thanh tra.

2. Công tác tuyên truyền, ngăn ngừa vi phạm

Tiếp tục tăng cường tập huấn công tác tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ và xử lý đơn ban đầu và những vấn đề cần thiết nhưng còn yếu kém như công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN cho thủ trưởng các đơn vị cơ sở.

Tham mưu lãnh đạo chỉ đạo và có kế hoạch bồi dưỡng năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý ở cơ sở trong các lĩnh vực còn yếu và mới như công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Duy trì công tác triển khai văn bản quy phạm pháp luật trong các lần họp giao ban thanh tra, họp đoàn thanh tra.

3. Công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện báo cáo định ký, chấm thi đua các đơn vị.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch số hóa dữ liệu các đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: hồ sơ đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất từ năm 2019 đến năm 2023; Hồ sơ giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền từ năm 2019 đến cuối năm 2023.

Tiếp tục thực hiện đúng quy định về cập nhật thông tin, dữ liệu về báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kiến nghị, phản ánh; công tác thanh tra; công tác phòng chống tham nhũng định kỳ vào cơ sở dữ liệu Thanh tra Chính phủ.

Đảm bảo an toàn các nguồn thông tin, dữ liệu trong chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy hoạt động trên môi trường số.

Thanh tra Sở tiếp tục phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện ghi vốn việc thực hiện phần mềm xử lý công việc của Thanh tra Sở.

III. CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Tham mưu các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phối hợp công tác của các cơ quan, đơn vị có thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra trong ngành giáo dục thành phố như Thanh tra Thành phố, thanh tra các sở ngành, các phòng GDĐT, Thanh tra thành phố Thủ Đức, quận (huyện), các đơn vị sự nghiệp thuộc quản lý của Sở GDĐT.

Xây dựng lực lượng đoàn xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được chọn lựa kỹ những người vững nghiệp vụ chuyên môn liên quan và am hiểu về khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt khâu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo ban đầu để xác định rõ những nội dung khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền.

Thanh tra Sở phối hợp với Văn phòng và UBKT Đảng ủy sở, các phòng ban chuyên môn, phòng ban chức năng thuộc Sở thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện kịp thời thanh tra các vụ việc theo chỉ đạo của Giám đốc và báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy định.

Các phòng ban chuyên môn, phòng ban chức năng phối hợp tốt với Thanh tra Sở thực hiện thanh tra theo quyết định của Chánh Thanh tra Sở (thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất), thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN khi được Giám đốc Sở phân công.

Cụ thể:

- Phòng Giáo dục Mầm non: Phối hợp thanh tra chuyên ngành các phòng GDĐT và các trường mầm non trên địa bàn Thành phố. Tham gia Đoàn xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN khi được Giám đốc Sở phân công.

- Phòng Giáo dục Tiểu học: Phối hợp thanh tra chuyên ngành các phòng GDĐT và các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Tham gia đoàn xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN khi được Giám đốc Sở phân công.

- Phòng Giáo dục Trung học: Phối hợp thanh tra hành chính và chuyên ngành các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố; thanh tra công tác chuẩn bị trước kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; tham gia đoàn xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN do Giám đốc Sở phân công.

- Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học: Phối hợp thanh tra, kiểm tra chuyên ngành các trung tâm giáo dục thường xuyên, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra đối với 03 trường trung cấp, 05 trường cao đẳng trực thuộc Sở; thanh, kiểm tra chuyên ngành các trường trung cấp, cao đẳng trực thuộc; các trường trung cấp, cao đẳng tư thục có nhóm ngành đào tạo giáo viên, đại học tư thục do UBND Thành phố giao; Thanh tra, kiểm tra trung tâm ngoại ngữ tin học về chuyên môn.

- Phòng Công tác Chính trị - Tư tưởng: Phối hợp thanh tra hành chính, chuyên ngành liên quan đến công tác nội trú, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn thành phố,

- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: Phối hợp thanh tra giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong công tác thi, công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo thẩm quyền.

- Phòng Tổ chức Cán bộ: Phối hợp tổ chức giám sát việc tuyển dụng viên chức ngành GDĐT hàng năm, phối hợp thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN các cơ sở giáo dục theo thẩm quyền và theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

- Phòng Kế hoạch Tài chính: Phối hợp thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành về mặt quản lý, sử dụng tài sản, quản lý tài chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN các cơ sở giáo dục theo thẩm quyền khi có yêu cầu và theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

- Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập: Phối hợp thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến các cơ sở giáo dục ngoài công lập, các đơn vị tham gia hoạt động giáo dục trên địa bàn thành phố.

- Văn phòng Sở: Phối hợp chuẩn bị phương tiện, nhân sự và kinh phí thực hiện các cuộc thanh tra định kỳ theo kế hoạch và tập huấn công tác của Thanh tra sở. Giám sát việc hủy các phôi bằng hư định kỳ. Phối hợp tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra bên ngoài đối với Sở. Phối hợp thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành các phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục theo thẩm quyền. Phối hợp tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN liên quan đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn do Giám Đốc Sở giao.

- Văn phòng Đảng ủy: Phối hợp thanh, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN, phản ánh có liên quan đến cán bộ, đảng viên của ngành GDĐT thành phố; Thanh tra sở phối hợp tốt với UBKT đảng ủy theo quy chế phối hợp.

- Công đoàn Ngành: Phối hợp thanh, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN, phản ánh có liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ và chế độ chính sách của người lao động trong ngành giáo dục, đào tạo thành phố. Phối hợp với đoàn thanh tra để kiểm tra các vấn đề có liên quan đến hoạt động công đoàn khi cần thiết.

- Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục: Phối hợp Thanh tra sở về việc sử dụng các phần mềm quản lý công việc (nếu có yêu cầu) và giải quyết các sự cố về đường truyền và mạng nội bộ; tham gia đoàn thanh tra để kiểm tra và thúc đẩy các hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. Phối hợp xây dựng website Thanh tra sở trên cổng thông tin của Sở GDĐT.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Lãnh đạo Thanh tra, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên và Chuyên viên Thanh tra sở xây dựng kế hoạch cá nhân trên cơ sở của kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo Lãnh đạo sở, những trường hợp phức tạp, Lãnh đạo thanh tra sẽ tổng hợp xin ý kiến Giám đốc.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các thành viên Thanh tra sở phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc thực hiện kế hoạch công tác.

V. PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Phụ lục: Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra năm học 2023-2024.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM HỌC 2023-2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2773/QĐ-SGDĐT ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh)

Thứ tự

Đối tượng thanh tra, kiểm tra

Nội dung thanh tra, kiểm tra

Thời hạn

Niên độ và phạm vi thanh tra, kiểm tra

Thời gian tiến hành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

- TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu

- THCS và THPT Sao Việt

- TH, THCS, THPT Quốc tế Cananđa

Kiểm tra công tác tuyển sinh và các khoản thu chi đầu năm

15 ngày

Năm học 2023-2024 đến thời điểm kiểm tra

Tháng 9/2023

Thanh tra Sở

Phòng QLCSGD NCL

2

Ban Coi và Chấm Kỳ thi chọn đội tuyển HSG Thành phố

Kiểm tra công tác coi và chấm thi

10 ngày

Bắt đầu cho đến kết thúc ban coi và chấm theo kế hoạch của Sở GDĐT.

Tháng 9/2023

Thanh tra Sở

 

3

Trường Mầm non Dãy Núi Xanh - quận Bình Thạnh

Kiểm tra việc tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

15 ngày

Năm học 2023-2024 đến thời điểm kiểm tra

Tháng 10/2023

Thanh tra Sở

Phòng GDMN; TCCB; QLCSGD NCL

4

Phòng GD&ĐT quận Gò Vấp

Kiểm tra Công tác tuyển sinh, việc thu đầu năm, kinh phí HĐBĐDCMHS và kinh phí tài trợ trong lĩnh vực giáo dục

15 ngày

Năm học 2022-2023 đến thời điểm kiểm tra

Tháng 10/2023

Thanh tra Sở

 

5

- THPT Cần Thạnh

- THPT An Nghĩa

- THPT Nguyễn Hiền

Thanh tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông 2018.

30 ngày

Năm học 2022-2023 đến thời điểm thanh tra

Tháng 10/2023

Thanh tra Sở

Phòng GDTrH

6

- THPT Vĩnh Viễn

- THPT Tre Việt

Kiểm tra công tác tuyển sinh và các khoản thu chi đầu năm

15 ngày

Năm học 2023-2024 đến thời điểm kiểm tra

Tháng 11/2023

Thanh tra Sở

Phòng QLCSGD NCL

7

Phòng PGD&ĐT Quận 7

Thanh tra Công tác phòng chống bạo lực học đường và an toàn trường học

30 ngày

Năm học 2022-2023 đến thời điểm thanh tra

Tháng 11/2023

Thanh tra Sở

Phòng CTTT

8

- THPT Hàn Thuyên

- THPT Trần Phú

Thanh tra việc thực hiện quy định về thu, quản lí, sử dụng học phí và các nguồn lực tài chính khác

30 ngày

Từ năm 2022 đến thời điểm thanh tra

Tháng 12/2023

Thanh tra Sở

Phòng KHTC

9

Phòng GD&ĐT Quận 3

Thanh tra công tác quản lí nhà nước và thực hiện pháp luật của phòng GDĐT về lĩnh vực giáo dục và đào tạo

30 ngày

Năm học 2022-2023 đến thời điểm thanh tra

Tháng 01/2024

Thanh tra Sở

Phòng GDMN; GDTiH, GDTrH, TCCB; KHTC

10

- THPT Võ Thị Sáu

- THPT Nguyễn Thượng Hiền

Thanh tra công tác TCD, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra nội bộ trường học

30 ngày

Năm học 2022-2023 đến thời điểm thanh tra

Tháng 01/2024

Thanh tra Sở

 

11

Ban Coi và Chấm kỳ thi HS MTCT cấp TP lớp 12

Kiểm tra công tác coi và chấm thi

10 ngày

Bắt đầu cho đến kết thúc ban coi và chấm theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.

Tháng 01/2024

Thanh tra Sở

 

12

Các tổ chức ngoại ngữ, tin học, dạy thêm, học thêm, tư vấn du học, kỹ năng sống trên địa bàn Quận 6

Kiểm tra Quy chế tổ chức và hoạt động

15 ngày

Đầu năm 2023 đến thời điểm kiểm tra

Tháng 02/2024

Thanh tra Sở

Phòng QLCSGD NCL

13

- THPT Nguyễn Văn Linh

- THPT Lương Văn Can

Thanh tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

30 ngày

Đầu năm học 2022-2023 đến thời điểm thanh tra

Tháng 3/2024

Thanh tra Sở

Phòng CTTT

14

- THPT Ngô Quyền

- THPT Phước Kiển

Thanh tra công tác phòng chống tham nhũng.

30 ngày

Đầu năm học 2022-2023 đến thời điểm thanh tra

Tháng 3/2024

Thanh tra Sở

Phòng CTTT

15

Phòng PGD&ĐT Quận 11

Kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và đề xuất lựa chọn sách giáo khoa năm học mới

15 ngày

Năm học 2022-2023 đến thời điểm kiểm tra

Tháng 3/2024

Thanh tra Sở

Phòng GDTiH, GDTrH

16

Ban Coi và Chấm kỳ thi HS giỏi lớp 12 cấp TP

Kiểm tra công tác coi và chấm thi

10 ngày

Bắt đầu cho đến kết thúc ban coi và chấm theo kế hoạch của Sở GDĐT.

Tháng 3/2024

Thanh tra Sở

 

17

Ban Phúc khảo kỳ thi HS giỏi lớp 12 cấp TP

Kiểm tra công tác phúc khảo

3 ngày

Bắt đầu cho đến việc kết thúc việc phúc khảo theo KH của Sở GDĐT.

Tháng 3/2024

Thanh tra Sở

 

18

Ban Coi và Chấm kỳ thi HS giỏi lớp 9 cấp TP

Kiểm tra công tác coi và chấm thi

10 ngày

Bắt đầu cho đến kết thúc ban coi và chấm theo kế hoạch của Sở GDĐT.

Tháng 3/2024

Thanh tra Sở

 

19

Ban Phúc khảo kỳ thi HS giỏi lớp 9 cấp TP

Kiểm tra công tác phúc khảo

3 ngày

Bắt đầu cho đến việc kết thúc việc phúc khảo theo KH của Sở GDĐT.

Tháng 3/2024

Thanh tra Sở

 

20

Ban Coi và Chấm Kỳ thi học viên giỏi Giáo dục Thường xuyên cấp TP

Kiểm tra công tác coi và chấm thi

10 ngày

Bắt đầu cho đến kết thúc ban coi và chấm theo kế hoạch của Sở GDĐT.

Tháng 3/2024

Thanh tra Sở

 

21

- Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Quận 12

- Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Thanh tra, việc thực hiện đầy đủ quy định về quy chế dân chủ, công khai trong hoạt động giáo dục, việc đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động và công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

30 ngày

Năm học 2022-2023 đến thời điểm thanh tra

Tháng 4/2024

Thanh tra Sở

Công đoàn ngành

22

Ban Phúc khảo Kỳ thi học viên giỏi Giáo dục Thường xuyên cấp TP

Kiểm tra công tác phúc khảo

3 ngày

Bắt đầu cho đến việc kết thúc việc phúc khảo theo KH của Sở GDĐT.

Tháng 4/2024

Thanh tra Sở

 

23

Ban Coi và Chấm Kỳ thi tốt nghiệp THCS tiếng Pháp

Kiểm tra công tác coi và chấm thi

8 ngày

Bắt đầu cho đến kết thúc Ban coi và chấm theo kế hoạch của Sở GDĐT.

Tháng 5/2024

Thanh tra Sở

 

24

Ban Phúc khảo tốt nghiệp THCS tiếng Pháp

Kiểm tra công tác phúc khảo

3 ngày

Bắt đầu cho đến kết thúc việc phúc khảo theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.

Tháng 5/2024

Thanh tra Sở

 

25

Ban Coi và Chấm Kỳ thi Tiếng Hoa cấp Tiểu học

Kiểm tra công tác coi và chấm

7 ngày

Bắt đầu đến khi kết thúc việc coi và chấm thi.

Tháng 5/2024

Thanh tra Sở

 

26

Ban Phúc khảo Kỳ thi tiếng Hoa cấp Tiểu học

Kiểm tra công tác phúc khảo

3 ngày

Bắt đầu đến khi kết thúc việc phúc khảo

Tháng 5/2024

Thanh tra Sở

 

27

Trường THCS trên địa bàn tuyển sinh

Thanh tra/Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

5 ngày

Thời gian theo KH của Hội đồng thi tuyển sinh

Tháng 5/2024

Thanh tra Sở

 

28

Ban coi, chấm khảo sát Tuyển sinh lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Kiểm tra công tác tổ chức coi, chấm khảo sát

5 ngày

Thời gian theo KH của Hội đồng khảo sát

Tháng 6/2024

Thanh tra Sở

 

29

Ban phúc khảo Tuyển sinh lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Kiểm tra công tác phúc khảo

3 ngày

Bắt đầu đến khi kết thúc việc phúc khảo

Tháng 6/2024

Thanh tra Sở

 

30

Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT; Vòng 2 in sao đề; Các Điểm thi

Thanh tra/Kiểm tra công tác chuẩn bị trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

10 ngày

Thời gian theo KH của Hội đồng thi tuyển sinh

Tháng 6/2024

Thanh tra Sở

 

31

Các Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022- 2023

Thanh tra/Kiểm tra coi thi tuyển sinh 10

5 ngày

Bắt đầu đến kết thúc công tác coi thi.

Tháng 6/2024

Thanh tra Sở

 

32

Ban Chấm thi, Phúc khảo tuyển sinh lớp 10 NH 2022- 2023

Thanh tra/Kiểm tra công tác chấm thi, phúc khảo

7 ngày

Bắt đầu đến kết thúc việc chấm thi, phúc khảo Việc thực hiện các qui định về chấm thi

Tháng 6/2024

Thanh tra Sở

 

33

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Thanh tra/Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2024

10 ngày

Thời gian theo KH của Hội đồng thi tốt nghiệp THPT

Tháng 6/2024

Thanh tra Sở

 

34

Hội đồng thi tốt nghiệp THPT và các Điểm thi

Thanh tra/Kiểm tra công tác chuẩn bị trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

10 ngày

Thời gian theo KH của Hội đồng thi tốt nghiệp THPT

Tháng 6/2024

Thanh tra Sở

 

35

Các Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thanh tra/Kiểm tra công tác coi thi TN THPT năm 2024

5 ngày

Bắt đầu đến kết thúc coi thi Việc thực hiện nội qui, quy chế thi.

Tháng 6/2024

Thanh tra Sở

 

36

Ban Chấm thi, Phúc khảo, Ban Thư ký, Ban Làm phách, vòng 2 in sao đề kỳ thi TNTHPT năm 2024

Thanh tra/Kiểm tra công tác chấm thi, phúc khảo thi TN THPT năm 2024

10 ngày

Bắt đầu đến kết thúc việc chấm thi, phúc khảo Việc thực hiện nội qui, quy chế thi chấm thi.

Tháng 6,7/2024

Thanh tra Sở

 

37

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT

Thanh tra/Kiểm tra công tác xét công nhận TNTHPT năm 2024

15 ngày

Thời gian theo KH của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT

Tháng 7, 8/2024

Thanh tra Sở