Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3163/QLD-KD
V/v sản xuất, phân phi thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc.
(Sau đây gọi tt là các Đơn vị)

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có biện pháp cách ly toàn xã hội để kiểm soát dịch bệnh.

Thuốc chữa bệnh là mặt hàng thuộc nhóm thiết yếu phải đảm bảo cung ứng trong mọi tình huống. Để chủ động ứng phó với tình hình, Cục Quản lý Dược yêu cầu các Đơn vị như sau:

1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc (bao gồm các cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ):

- Chủ động lên phương án sản xuất, kinh doanh để giảm thiểu tối đa nguy cơ phải dừng hoặc gián đoạn hoạt động do có nhân viên phải thực hiện cách ly y tế, kịp thời bố trí cán bộ có trình độ tương đương thay thế trong trường hợp các cán bộ chủ chốt (người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách về bảo đảm chất lượng thuốc, thủ kho..) vắng mặt để đảm bảo hoạt động sản xuất, cung ứng thuốc.

- Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về vận chuyển thuốc, nguyên liệu làm thuốc quy định tại các hướng dẫn Thực hành tốt GPs và các quy định đảm bảo phòng chống lây nhiễm Covid-19 của địa phương.

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố:

- Hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các nội dung tại khoản 1 đối với các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn.

- Xây dựng các biện pháp hỗ trợ, đề nghị chính quyền địa phương, các cơ sở khám chữa bệnh tại địa phương hỗ trợ hoạt động phân phối thuốc của doanh nghiệp trong trường hợp bắt buộc hạn chế đi lại hoặc phải cách ly, để đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các Đơn vị kịp thời báo cáo về Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) để được xem xét, hướng dẫn.

Cục Quản lý thông báo để các Đơn vị biết và khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT (để b/c);
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng Công ty dược VN;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt nam;
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông