Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
PHÒNG CHỐNG DỊCH
BỆNH COVID
-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1807/CV-BCĐ
Về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19 (nhắc lần 2)

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tiếp theo Công văn số 1459/CV-BCĐ ngày 20/3/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ, Ban chỉ đạo Quốc gia đề nghị các Bộ, UBND tỉnh thành phố chỉ đạo triển khai các hoạt động sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế, các Sở Ban ngành trên địa bàn đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực, sinh phẩm cho một số phòng xét nghiệm trên địa bàn để đảm bảo có thể xét nghiệm vi rút SAR-CoV-2 tại chỗ.

2. Các phòng xét nghiệm đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực thì tiến hành xét nghiệm sàng lọc ngay, không chờ đánh giá của các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

3. Các phòng xét nghiệm muốn thực hiện xét nghiệm khẳng định thì liên hệ với Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo phân vùng quản lý để được đánh giá và xác nhận.

4. Những phòng xét nghiệm đã được các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur xác nhận và Bộ Y tế cho phép khẳng định COVID-19 thì được khẳng định kết quả xét nghiệm dương tính do đơn vị mình thực hiện mà không cần gửi mẫu cho các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để khẳng định lại. Trong trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố để tiến hành kịp thời các biện pháp chống dịch đồng thời báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia và Cục Y tế dự phòng để thông báo trên phạm vi cả nước.

Ban chỉ đạo Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Thành viên BCĐ QG về PCD COVID-19;
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục: DP, KCB;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ NN và PTNT;
- Các Viện: VSDT, Pasteur;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- TTYTDP/TTKSTBT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thanh Long
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế