×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 924/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA (COVID-19)

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona”;

Căn cứ Biên bản và báo cáo đánh giá và xác nhận năng lực xét nghiệm của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ.

Theo đề nghị của Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ thực hiện xét nghiệm chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19).

Điều 2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ thực hiện xét nghiệm COVID-19 và báo cáo theo quy định hiện hành. Khi phát hiện trường hợp dương tính hoặc nghi ngờ COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ cần chuyển ngay mẫu bệnh phẩm đến Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để làm xét nghiệm khẳng định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Y tế dự phòng, Quản lý khám, chữa bệnh; Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Cục Quản lý khám, chữa bệnh;
- Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Sở Y tế Cần Thơ (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn