Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2503/QLD-KD
V/v cung cấp thông tin về danh mục các đơn vị cung ứng thuốc phòng Covid-19

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ.

(Sau đây gọi tắt là các Đơn Vị)

Liên quan đến việc cung ứng thuốc cho phòng, chống dịch bệnh do Covid-19, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Ngày 19/02/2020, Cục Quản lý Dược đã có Công văn số 1710/QLD-KD đề nghị các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra. Căn cứ báo cáo của các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc tính đến ngày 09/03/2020, Cục Quản lý Dược đã tổng hợp danh mục thuốc và danh sách cơ sở sản xuất nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (được đăng tải trên website của Cục Quản lý Dược, địa chỉ: http://dav.gov.vn - Mục “Tin nổi bật”, tên file: Thông tin về danh mục các đơn vị cung ứng thuốc phòng Covid-19”).

Để đảm bảo cung ứng kịp thời, đủ thuốc đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch bệnh do Covid-19, Cục Quản lý Dược đề nghị các Đơn vị như sau:

1. Các Sở Y tế kịp thời thông báo tới các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn về danh mục thuốc và danh sách cơ sở sản xuất nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong danh sách được đăng tải theo đường dẫn trên và chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn kịp thời, chủ động liên hệ với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc để đảm bảo đủ thuốc phục vụ nhu cầu điều trị của các cơ sở.

2. Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ kịp thời, chủ động liên hệ với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc trong danh sách được đăng tải theo đường dẫn trên để đảm bảo đủ thuốc phục vụ nhu cầu điều trị của các Đơn vị.

Cục Quản lý Dược sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các cơ sở cung ứng thuc vào file đính kèm trên đường dn nêu trên đ các Đơn vị có thông tin.

Cục quản lý Dược thông báo các Đơn vị để biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
- Đ/c Bí thư BCS Đảng BYT (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT (để b/c);
- Vụ/ Cục: KHTC; KCB, YTDP; VPB (để p/h);
- CTr. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- SYT tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website Cục QL Dược;
- Lưu: VT, GT, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN