Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
PHÒNG CHỐNG DỊCH
BỆNH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1811/CV-BCĐ
Về việc xét nghiệm COVID-19

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao.
- Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố.

Để tạo điều kiện cho người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam và người Việt Nam có yêu cầu cấp Giấy xác nhận không dương tính với COVID-19 nhằm mục đích xuất cảnh, Ban chỉ đạo Quốc gia đề nghị Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam và người Việt Nam cần xuất cảnh vì lý do đặc biệt và có yêu cầu được cấp Giấy xác nhận không dương tính với COVID-19 thì phải có đề nghị chính thức của cơ quan đại diện ngoại giao của nước đến hoặc của tổ chức Liên Hiệp quốc tại Việt Nam hoặc tại nước đến.

2. Đề nghị cấp Giấy xác nhận của cơ quan ngoại giao, tổ chức Liên Hiệp quốc cho các đối tượng nêu trên phải gửi đến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố để được xem xét, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm.

3. Các cơ sở xét nghiệm thực hiện xét nghiệm và cấp Giấy xác nhận không dương tính với vi rút SARS-CoV-2 cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu, nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì lập tức thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly, báo cáo theo quy định. Trong giai đoạn hiện nay không thực hiện thu phí đối với hoạt động này.

Kính đề nghị Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Thành viên BCĐ QG về PCD COVID-19;
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục: DP, KCB;
- Các Viện: VSDT, Pasteur;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, DP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thanh Long
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế