Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3151/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 739/CT-KTr2 ngày 23/4/2018 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về hoàn thuế đối với dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh không nêu trường hợp vướng mắc cụ thể của từng đơn vị, không có tài liệu kèm theo, Cục Thuế không có đề xuất xử lý cụ thể cho từng trường hợp.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ trường hợp vướng mắc cụ thể của từng đơn vị, kèm theo các tài liệu có liên quan (nếu có) và Cục Thuế có đề xuất xử lý cụ thể cho từng trường hợp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Website - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy