Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4161/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 58082/CT-KK&KTT ngày 20/08/2018 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc bù trừ thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư tại:

- Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng.

- Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị đã kê khai thuế GTGT đầu vào dùng cho dự án đầu tư trên tờ khai 02/GTGT và có đề nghị kết chuyển toàn bộ số thuế GTGT của dự án đầu tư sang tờ khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh (mẫu 01/GTGT) thì Công ty kê khai số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án đầu tư vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng s thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” (chỉ tiêu 38) trên tờ khai 01/GTGT và chỉ tiêu “Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ” (chỉ tiêu 31) trên tờ khai 02/GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK3b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn
Thị Thu Hà