Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3112/VPCP-V.I
V/v hoạt động xuất khẩu gạo thời gian qua

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Công Thương.

Về việc xuất khẩu gạo trong thời gian, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

- Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu gạo thời gian qua theo Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 121/TB-VPCP ngày 23 tháng 3 năm 2020 và số 2827/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, có hay không dấu hiệu trục lợi, tiêu cực để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về việc công khai, minh bạch liên quan đến việc làm thủ tục hải quan và việc đăng ký mở tờ khai hải quan khi xuất khẩu gạo; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2020.

- Việc xuất khẩu gạo diễn ra bình thường theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương trong thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ NN&PTNT;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT các Vụ: KTTH, NN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, V.I (3), L.V.Dũng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy