Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1152/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH LÀM VIỆC VỚI MỘT SỐ CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN ĐỂ NẮM TÌNH HÌNH VỀ LƯỢNG GẠO HÀNG HÓA TẠI CÁC CẢNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH XUẤT KHẨU GẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 4 năm 2020 về xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với một số cơ quan có liên quan để nắm tình hình về lượng gạo hàng hóa tại các cảng phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo (sau đây gọi là Đoàn kiểm tra), với thành phần như sau:

1. Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Trưởng đoàn Kiểm tra.

2. Ông Phan Văn Chinh, Cục trưởng, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương - Phó Trưởng đoàn Kiểm tra.

3. Ông Trần Quốc Toản, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương - Thành viên.

4. 01 Đại diện Lãnh đạo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên.

5. 01 Đại diện Lãnh đạo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên.

6. 01 Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính - Thành viên.

7. 01 Đại diện Lãnh đạo Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Bộ Công an - Thành viên.

8. 01 Đại diện Lãnh đạo Hiệp hội Lương thực Việt Nam - Thành viên.

9. Bà Nguyễn Thị Mai Linh, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương - Thư ký Đoàn kiểm tra.

10. Ông Phạm Như Phương, Phó Trưởng phòng Xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương - Thư ký Đoàn kiểm tra.

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ làm việc với cơ quan hải quan và một số cơ quan có liên quan để nắm tình hình về lượng gạo hàng hóa tại các cảng, trên cơ sở đó, xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình xuất khẩu gạo tháng 4 năm 2020 và phương án điều hành xuất khẩu gạo trong tháng 5 năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian làm việc từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2020.

Đoàn kiểm tra sẽ tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, các thành viên Đoàn kiểm tra tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, TC, CA;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh/thành phố Đồng Bằng Sông Cửu Long;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 1, Điều 4;
- Lưu: VT, XNK (2).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh