Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2827/VPCP-KTTH
V/v xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 2412/BCT-XNK ngày 06 tháng 4 năm 2020 về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Căn cứ ý kiến tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn (Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 03 tháng 4 năm 2020), đồng ý chủ trương về phương án, số lượng xuất khẩu gạo tháng 4 năm 2020 như đề xuất của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại văn bản trên (sau khi đã lấy ý kiến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về các nội dung và số liệu báo cáo, đề xuất.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan:

a) Theo thẩm quyền khẩn trương quyết định và triển khai thực hiện phương án xuất khẩu gạo theo điểm 1 nêu trên và các quy định pháp luật hiện hành; bảo đảm không ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia, tuyệt đối không để xảy ra thiếu gạo trong mọi tình huống, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tình hình dịch bệnh COVID - 19, giảm thiểu việc gián đoạn chuỗi sản xuất lúa gạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người nông dân và các tổ chức kinh doanh có liên quan; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

b) Báo cáo tình hình xuất khẩu gạo tháng 4 năm 2020 và đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án điều hành xuất khẩu gạo tháng 5 năm 2020 trước ngày 25 tháng 4 năm 2020. Xây dựng kịch bản điều hành thị trường gạo trong nước và xuất khẩu trong trường hợp dịch Covid - 19 tiếp tục kéo dài, kể cả đến hết năm 2020; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 4 năm 2020.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát số lượng gạo được phép xuất khẩu theo đề xuất của Bộ Công Thương tại văn bản trên; bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, dễ thực hiện, dễ giám sát, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách; kịp thời cung cấp số liệu xuất khẩu gạo theo đề nghị của Bộ Công Thương để phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương mua đủ số lương thực dự trữ theo chỉ tiêu, kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2020 đã được phê duyệt, đồng thời nghiên cứu việc mua tăng thêm mức dự trữ nếu cần thiết theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, kịp thời báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu lương thực trong nước và một phần phù hợp cho xuất khẩu.

6. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan căn cứ yêu cầu công tác quản lý và quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến chế tài đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo không thực hiện chế độ báo cáo cho Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo (nếu cần thiết).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCp, các PTTg;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Bộ Tư pháp, NHNNVN;
- Ủy ban Quản lý vốn NN tại DN
- VPCP, BTCN, các PCN, các Vụ: NN, PL, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng