Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3083/VPCP-KTTH
V/v xử lý kiến nghị liên quan đến xuất khẩu gạo

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại văn bản số 0499/PTM-PC ngày 16 tháng 4 năm 2020 và Công ty TNHH Dương Vũ về các kiến nghị liên quan đến xuất khẩu gạo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương khẩn trương nghiên cứu ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và kiến nghị của Công ty TNHH Dương Vũ tại các văn bản trên (văn bản có gửi Bộ Công Thương) để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp ngày 20 tháng 4 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: NNPTNT, TC;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Công ty TNHH Dương Vũ;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: NN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3). TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân