Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2683/BCT-XNK
V/v thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1106/QĐ-BCT ngày 10 tháng 4 năm 2020 công bố hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020 và có văn bản số 2581/BCT-XNK ngày 10 tháng 4 năm 2020 gửi đến Bộ Tài chính đề nghị phối hợp triển khai thực hiện.

Bộ Công Thương được biết Bộ Tài chính cũng đã tích cực triển khai khoản 3, văn bản số 2827/VPCP-KTTH dẫn trên. Tuy nhiên, trong những ngày qua, Bộ Công Thương nhận được nhiều văn bản của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phản ánh việc đăng ký tờ khai hải quan đã xuất hiện một số bất cập như: thương nhân không được thông báo về thời gian bắt đầu tiếp nhận tờ khai xuất khẩu nên không đăng ký được kịp thời, hoặc không tiếp cận được hệ thống (báo lỗi); cá biệt có trường hợp đã đăng ký được nhưng sau đó lại bị mất tờ khai trên hệ thống...

Bộ Công Thương xin chuyển tới Bộ Tài chính những ý kiến này và xin được trao đổi với quý Bộ như sau:

1. Để các thương nhân có thể nắm rõ hơn về quy trình triển khai nghiệp vụ hải quan và có thông tin chi tiết hơn về việc thực hiện tờ khai hải quan xuất khẩu, đề nghị quý Bộ công bố công khai danh sách các thương nhân đã đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu theo hạn ngạch 400.000 tấn trong tháng 4 năm 2020 (tên, số lượng, thị trường xuất khẩu, cảng/cửa khẩu xuất khẩu...) đến thời điểm hiện nay.

2. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án điều hành xuất khẩu gạo trong tháng 5 năm 2020 đúng thời hạn (trước ngày 25 tháng 4 năm 2020), Bộ Công Thương trân trọng đề nghị quý Bộ cung cấp số liệu xuất khẩu gạo, theo biểu mẫu tại Phụ lục gửi kèm công văn này, gửi về Bộ Công Thương định kỳ trước 17h00 hàng ngày, từ nay đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2020 (thông qua Cục Xuất nhập khẩu, theo địa chỉ: s 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: xuatkhaugao@moit.gov.vn).

Bộ Công Thương trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các đ/c Phó Thủ tướng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh/thành phố TW;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- SCT các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- Các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh