Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3106/TXNK-CST
V/v xử lý thuế đối với hàng hóa nhập SXXK thuê gia công lại

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 315/HQKH-NV ngày 15/3/2019 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (SXXK) sau đó thuê gia công lại. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung về chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để SXXK nhưng không trực tiếp sản xuất mà đưa cho doanh nghiệp khác gia công một hoặc một số công đoạn, sau đó nhận lại sản phẩm và xuất khẩu, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 79/TCHQ-TXNK ngày 03/01/2019 (đính kèm).

Về phản ánh của Công ty Khánh Việt, tại thời điểm tháng 11/2017, cơn bão Damrey đổ bộ vào tỉnh Khánh Hòa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở sản xuất, máy móc thiết bị và nguyên vật liệu của Tổng công ty, tuy nhiên, tờ khai nhập khẩu 101769737312/E31 đăng ký ngày 18/12/2017 là sau thời điểm bão Damrey xảy ra (tháng 11/2017). Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ không quy định đối với các trường hợp như phản ánh của Công ty. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn Công ty thực hiện đúng quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST-H.Linh (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng