Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3100/TXNK-PL
V/v tư vấn chính sách về hàng NK

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hiền Tâm.
(Đ/c: 129 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội)

Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 03/HT/2019 ngày 01/4/2019 của Công ty TNHH Hiền Tâm về việc tư vấn chính sách nhập khẩu mặt các mặt hàng dụng cụ vệ sinh từ Nhật Bản (kem đánh răng và bàn chải đánh răng (tất cả dùng cho người). Về việc này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

1. Về phân loại:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Công văn của công ty chỉ nêu tên mặt hàng là kem đánh răng và bàn chải đánh răng, do đó không đủ cơ sở xác định được mã số chính xác theo Danh mục hàng hóa XNK.

2. Về chính sách:

Do không đủ cơ sở xác định mã số cụ thể của các mặt hàng nêu trên, Cục Thuế XNK không đủ thông tin để tư vấn cho công ty về các chính sách quản lý.

Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, hàng hóa thực tế nhập khẩu, liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để xác định mã số hàng hóa theo đúng quy định và được hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty TNHH Hiền Tâm được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, PL(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh