Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2930/TXNK-TGHQ
V/v vướng mắc về trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kim khí thysenkrupp Việt Nam.
(Đ/c: Lô II-1, đường số 1, nhóm CN2, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Hồ Chí Minh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 20190328/tkMV-KT của Công ty TNHH Kim khí thyssenkrupp Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty) vướng mắc về phí bản quyền của hàng hóa nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì phí bản quyền phải cộng vào trị giá hàng nhập khẩu nếu đáp ứng đủ 03 điều kiện: (1) liên quan đến hàng hóa nhập khẩu, (2) như một điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu, (3) chưa được tính trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán.

Đối chiếu quy định nêu trên, đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ thực tế để thực hiện khai báo phí bản quyền vào trị giá của hàng hóa nhập khẩu. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn