Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3001/TXNK-CST
V/v mua bán theo điều khoản CIF tại cảng

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tajima Steel Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô CN6-1, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số TSV/02/19CV ngày 07/3/2019 của Công ty TNHH Tajima Steel Việt Nam về vướng mắc liên quan đến mua bán theo điều khoản CIF tại cảng. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 23/01/2015 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018) quy định về người khai hải quan;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Tajima Steel Việt Nam và Công ty khách hàng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ để thực hiện.

Trường hợp Công ty mua hàng hóa từ Đài Loan, hàng vừa về tới cảng tại Việt Nam thì Công ty bán ngay theo điều khoản CIF tại cảng cho khách hàng là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì DNCX nêu trên được đứng tên trên tờ khai nhập khẩu hàng hóa nếu đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 (sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 23/01/2015 của Chính phủ). Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC).

2. Về hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 1011/TXNK-CST ngày 23/01/2019

Công văn số 1011/TXNK-CST ngày 23/01/2019 được hướng dẫn căn cứ trên cơ sở Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 do Quốc hội ban hành, Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 do Chính phủ ban hành, do đó, nội dung tại công văn số 1011/TXNK-CST nêu trên hướng dẫn cho trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất nguyên trạng và phải được thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Công ty TNHH Tajima Steel Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, CST-H.Linh(3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng