Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26910/CT-HTr
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Địa chỉ: Lô số 2, CN1, Cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội
MST: 0100776445

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 48/CV-SH/2014 ngày 05/05/2014 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà hỏi chính sách thuế về chi phí thuê nhà và thuê kho của các hộ, cá nhân Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 25, Điều 4, Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định đối tượng không chịu thuế GTGT gồm:

“25. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống

Việc xác định hộ, cá nhân kinh doanh thuộc hay không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về quản lý thuế.”

- Căn cứ Điều 22, Chương II Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định:

“Điều 22. Khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê

1. Nguyên tắc khai thuế

Hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê thuộc đối tượng phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và nộp thuế môn bài theo thông báo của cơ quan thuế…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các hộ cá nhân có tài sản cho thuê thì phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN và nộp thuế môn bài theo quy định tại Điều 22 Thông tư 156/2013/TT-BTC .

Trường hợp Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thuê nhà và thuê kho của hộ, cá nhân không kinh doanh tại các tỉnh, thành phố khác để phục vụ sản xuất kinh doanh thì đề nghị Công ty hướng dẫn các hộ, cá nhân đó đến cơ quan thuế nơi có tài sản cho thuê để kê khai, nộp thuế và cấp hóa đơn lẻ theo quy định.

Cục thuế TP. Hà Nội thông báo để Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 4
- Lưu: VT, HTr (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến