Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 26906/CT-HTr
V/v: Chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Hóa chất công nghiệp Tân Long
Địa chỉ: Phòng 810, nhà 18 T2 Chung cư Trung Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội.
MST: 0100978593

 

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 2005/TL ngày 20/5/2014 của Công ty Cổ phần Hóa chất công nghiệp Tân Long hỏi về chính sách thuế GTGT, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014);

+ Căn cứ Khoản 1 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắn bán ra và ở khẩu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác…”

+ Căn cứ Khoản 5 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

Trường hợp sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã đã lập hóa đơn, kê khai, tính thuế GTGT thì người bán và người mua phải điều chỉnh hóa đơn để không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản này.”

- Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 5165/BTC-TCHQ ngày 21/4/2014 của Bộ Tài chính về việc thuế GTGT đối với thức ăn chăn nuôi:

“Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân nhập khẩu dùng làm thức ăn chăn nuôi (kể cả nhập khẩu về để sản xuất thức ăn chăn nuôi) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT. Trường hợp, doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đã nộp khi bán ra theo đúng chế độ quy định. Trường hợp trước đó đã thực hiện khác với hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn này thì thực hiện điều chỉnh lại.”

Căn cứ quy định nêu trên Cục thuế TP Hà Nội trả lời về nguyên tắc như sau:

- Trường hợp, Công ty Cổ phần Hóa chất công nghiệp Tân Long là doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có nhập khẩu sản phẩm trồng trọt (ngô hạt) dùng làm thức ăn chăn nuôi là đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT và Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trường hợp trước ngày 21/4/2014 đã thực hiện khác với hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn 5165/BTC-TCHQ thì không thực hiện điều chỉnh lại. Khi bán ra ở khâu kinh doanh thương mại thì doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Trường hợp, sau ngày 21/4/2014 Công ty Cổ phần Hóa chất công nghiệp Tân Long đã lập hóa đơn không đúng quy định tại Khoản 5 Điều 5 Thủ tướng Chính phủ 219/2013/TT-BTC thì Công ty phải lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định.

Đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra Thuế số 4 - Cục thuế TP Hà Nội để được xem xét giải quyết cụ thể.

Cục thuế Thành phố Hà Nội thông báo để Công ty Cổ phần Hóa chất công nghiệp Tân Long biết và áp dụng theo đúng quy định tại văn bản quy phạm Pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KT4
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến