Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4094/CT-TTHT
 V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Một Thành Viên Tư vấn Thuận Thiên Quốc Tế.
Đ/chỉ: Nhà số 9 khu nhà ở Thương Mại -319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11.
Mã số thuế: 0300782774.

Trả lời văn bản số 02/2014/HC-Cty ngày 16/4/2014 của Công ty về chính sách thuế; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

 Căn cứ Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

“a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

Doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dẫn tại điểm a khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 hàng năm.

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế.

….”.

Trường hợp Công ty thành lập ngày 10/02/2014, nếu không có hóa đơn mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống) thì Công ty thuộc đối tượng áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên GTGT trong năm 2014.

Về nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 218/NĐ-CP ngày 6/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN, thuế suất thuế TNDN áp dụng từ ngày 01/01/2014 là 22%.

 Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT 2;
- Lưu (TTHT, HC)
1177-90416/2014 tttgiang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga