Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4089/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5
Địa chỉ: 153 Lê Hồng Phong, Quận 5
Mã số thuế : 0301259038

Trả lời văn bản số 174/DVCIQ5 ngày 19/5/2014 của Công ty về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/1/2008 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ công văn số 1192/TCT-CS ngày 12/4/2010 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/1/2008 của Thủ tướng chính phủ: “ Trường hợp cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%”

Việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% đối với hoạt động cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện từ ngày Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg có hiệu lực. Về giá cho thuê nhà theo quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 3/2/2010 của UBND TP. Hồ Chí Minh là giá đã bao gồm thuế GTGT hay chưa, đề nghị Công ty có văn bản gửi Sở xây dựng (đơn vị trình UBND thành phố ban hành quyết định) để được xem xét hướng dẫn theo thẩm quyền.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT3;
- Lưu: HC, TTHT.
-1568Lđ -139423/2014 htrieu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga