Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2488/UBND-KGVX
V/v: Triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Cần Thơ, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố;
- Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Đồng kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ;
- Thủ trưởng các Đoàn thể thành phố;
- Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 (Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ);

Căn cứ Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01 tháng 8 năm 2020 cua Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone;

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 2415/UBND-KGVX ngày 11 tháng 8 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới nhằm triển khai thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ;

Ngày 05 tháng 8 năm 2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đã có công văn số 3232/CV-BCĐ về việc triển khai ứng dụng Bluezone và NCOVI, theo đó đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành trên cả nước, để chủ động và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a) Tuyên truyền, phát động triển khai toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên cài đặt ứng dụng Bluezone và NCOVI trên điện thoại thông minh, đồng thời liên tục mở bluetooth để chương trình phát huy hiệu quả tốt nhất.

b) Nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp tại các cơ quan hành chính, yêu cầu các đơn vị tăng cường khuyến khích, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov. vn và Cổng Dịch vụ công thành phố tại địa chỉ: dichvucong.cantho.gov.vn; đồng thời theo dõi, phân công việc giải quyết hồ sơ và trả kết quả của tổ chức, cá nhân trên cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử thành phố.

c) Khuyến khích tổ chức Hội nghị, họp theo hình thức trực tuyến của thành phố.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai tuyên truyền đến người dân trên địa bàn việc cài đặt ứng dụng Bluezone và NCOVI qua hệ thống truyền thanh cơ sở và định kỳ nhắc lại. Chỉ đạo tổ chức, triển khai đến tổ, ấp, khu vực dân cư.

3. Giao Giám đổc Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ động phối hợp với Thành Đoàn Cần Thơ, các doanh nghiệp viễn thông triển khai nhắn tin SMS cho người dân cài đặt Bluezone và NCOVI, định kỳ nhắc lại.

a) Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức đưa tin và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện truyền hình, phát thanh, các báo của địa phương.

b) Hướng dẫn, hỗ trợ các Sở, ban ngành, Đoàn thể thành phố trong việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone và NCOVI

4. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Thủ trưởng các Đoàn thể phát động trong hội viên, Nhân dân cùng cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone và NCOVI; truyên truyền tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn và Cổng Dịch vụ công thành phố tại địa chỉ: dichvucong.cantho.gov.vn

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. TU, TT. HĐND TP;
- CT, các PCTUBND TP;
- VP UBND TP (2, 3,4,5,6,7);
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thị Hồng Ánh