Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9357/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH VÀ BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Công văn số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 9026/UBND-KGVX ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh;

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (TTHCC) và Bộ phận một cửa (BPMC) các cấp, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhắc nhở công chức và người dân hạn chế việc tập trung đông người thực hiện việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng, giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét khi tiếp xúc; thường xuyên thực hiện dọn dẹp vệ sinh tại BPMC các cấp giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

- Căn cứ tình hình thực tế để bố trí hợp lý công chức trực tại TTHCC, BPMC các cấp để tiếp nhận giải quyết TTHC theo quy định; đồng thời đảm bảo các quy định về vệ sinh, an toàn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

- Triển khai thực hiện thu thập thông tin y tế, đề nghị người dân khai báo y tế đầy đủ và kiểm tra thân nhiệt tại BPMC các cấp.

- Khuyến khích cá nhân, tổ chức tăng cường sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả qua đường Bưu chính công ích.

2. Yêu cầu

- Các nội dung triển khai phải được thông tin, tuyên truyền và thông báo rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân.

- Đảm bảo tăng cường các điều kiện để phục vụ tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả, nhanh chóng, tiện lợi hơn khi đến thực hiện trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết các cấp.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật phương án phòng, chống dịch tại TTHCC, BPMC các cấp; bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho nhân dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính và các bộ phận làm việc tại TTHCC; BPMC các cấp.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tiếp nhận hồ sơ

- Yêu cầu Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện:

+ Chỉ đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh, BPMC cấp huyện, cấp xã phối hợp với Tổng đài 1022 (0251-1022), Bưu điện tích cực tăng cường tuyên truyền dịch vụ công, dịch vụ bưu chính công ích để người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, nộp trực tuyến hoặc nộp và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Đối với các Thủ tục hành chính (TTHC) được công bố thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và trên Cổng dịch vụ công Quốc gia: Tăng cường hình thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích.

- Đối với các TTHC còn lại: Các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường biện pháp tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích, hạn chế hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

2. Trả kết quả: Tăng cường áp dụng hình thức trả kết quả thông qua dịch vụ Bưu chính công ích trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

1. Thời gian: Áp dụng từ ngày 05/8/2020 (cho đến khi có thông báo mới).

2. Địa điểm: Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp

Tuyên truyền, đề nghị mỗi người dân chủ động, tích cực, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các nội dung khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông bằng nhiều hình thức (Bandrol, khẩu hiệu tuyên truyền, tờ rơi và hướng dẫn trực tiếp, qua điện thoại, Trang tin Zalo...), Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại TTHCC và BPMC các cấp, cụ thể như:

+ Đeo khẩu trang khi ra ngoài, khi tham gia các phương tiện công cộng.

+ Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tay.

+ Hạn chế đi đến nơi công cộng, các khu vực tập trung đông người. Hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét khi tiếp xúc.

+ Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình: https://www.bluezone.gov.vn.

+ Tổ chức đo thân nhiệt, khai báo thông tin, bố trí đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn phục vụ nhân dân tại TTHCC và BPMC các cấp.

+ Tăng cường vệ sinh phòng dịch sau mỗi buổi, đặc biệt vệ sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại những nơi có khả năng lây nhiễm cao, nhiều người tiếp xúc: Tay nắm cửa, lau chùi vệ sinh sàn nhà tại TTHCC và BPMC các cấp.

2. Thông tin tuyên truyền

a) Nội dung tuyên truyền:

- Thông báo về thời gian thực hiện kế hoạch, các địa điểm, hình thức tiếp nhận và trả kết quả.

- Thông báo đường dây nóng hỗ trợ tổ chức, cá nhân: Tổng đài 0251-1022.

- Hướng dẫn người dân sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia, Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Dịch vụ Bưu chính công ích.

- Truyền thông về các tiện lợi của Cổng dịch vụ công Quốc gia, DVC trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích.

- Thông báo về các biện pháp, khuyến cáo thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

- Giải thích và hướng dẫn cụ thể cho cá nhân, tổ chức hiểu đúng và chia sẻ với cơ quan Nhà nước trong việc đề nghị trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ Bưu chính công ích trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp.

b) Cơ quan thực hiện:

- Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tuyên truyền tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; thông báo cho tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội Zalo; UBND các huyện, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh tổ chức tuyên truyền tại BPMC các cấp và Trang Thông tin điện tử của huyện, thành phố, cụ thể:

+ Chỉ đạo Trung tâm HCC, BPMC cấp huyện, cấp xã phối hợp với Tổng đài 1022 (0251-1022), Bưu điện tuyên truyền dịch vụ công, dịch vụ bưu chính công ích để người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, nộp trực tuyến hoặc nộp và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Căn cứ tình hình thực tế để bố trí hợp lý công chức trực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã để tiếp nhận giải quyết TTHC theo quy định (không được từ chối tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC); đồng thời đảm bảo các quy định về vệ sinh, an toàn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

+ Bố trí lực lượng bảo vệ, tình nguyện viên nhắc nhở công chức và người dân thực hiện việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng. Lực lượng lao công thường xuyên thực hiện dọn dẹp vệ sinh tại BPMC các cấp.

+ Triển khai thực hiện thu thập thông tin y tế, đề nghị người dân khai báo y tế đầy đủ và kiểm tra thân nhiệt tại BPMC các cấp.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai thường xuyên tổ chức tuyên truyền nhiều lần, nhiều kỳ để thông báo rộng rãi đến tổ chức, cá nhân để thực hiện tốt các quy định, các biện pháp phòng, chống dịch và các khuyến cáo của Bộ Y tế về dịch bệnh Covid-19.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông và cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc gửi tin nhắn SMS đến các thuê bao di động đối với các cá nhân, tổ chức có thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính.

3. Đảm bảo việc giải quyết TTHC và hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, qua dịch vụ công mức độ 3, 4

a) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, kết nối mạng Internet được duy trì ổn định, hoạt động thông suốt, an toàn dữ liệu Cổng dịch vụ công Quốc gia theo địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.dongnai.gov.vn và Cổng hành chính tỉnh Đồng Nai trên mạng xã hội Zalo.

- Tiếp tục hướng dẫn cách thức thực hiện nộp hồ sơ trục tuyến mức độ 3, 4 và thông tin về Tổng đài 0251-1022 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng nhất khi cá nhân, tổ chức liên hệ hỏi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 nhanh chóng, kịp thời.

- Đảm bảo thống kê các số liệu hồ sơ nộp và trả kết quả giải quyết trong quá trình triển khai thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

- Tăng cường thực hiện các hình thức thanh toán điện tử tại trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

b) Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh:

- Kiểm tra, rà soát các TTHC được công bố đảm bảo việc tiếp nhận, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo mức độ 3, 4.

- Chủ động rà soát, thực hiện đơn giản hóa các quy trình TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng nhất cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến được nhanh chóng, kịp thời.

- Cử công chức hỗ trợ khi cá nhân, tổ chức có yêu cầu (qua số điện thoại đường dây nóng).

- Chỉ đạo công chức tiếp nhận, thụ lý hồ sơ thường xuyên theo dõi, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ theo đúng quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện thông qua dịch vụ Bưu chính công ích khi có hồ sơ phát sinh trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia.

4. Đảm bảo tiếp nhận và trả kết quả sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích

a) Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Bưu điện các cấp triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân an toàn, đúng quy định.

b) Bưu điện tỉnh Đồng Nai:

- Đảm bảo nhân sự tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân an toàn, đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Đề xuất chính sách về giảm giá cước dịch vụ Bưu chính công ích và các ưu đãi khác (nếu có) trong thời gian dịch covid.

c) Đối với UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương chủ động áp dụng linh hoạt các nội dung thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ Bưu chính công ích.

d) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương trong việc bố trí nguồn kinh phí từ hoạt động cải cách hành chính hỗ trợ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời thông tin đến Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Đồng Nai;
- MTTQVN tỉnh Đồng Nai;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an tỉnh, Cục thuế, BHXH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Chủ tịch UBND cấp huyện;
- Chánh- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, HCC, KTNS, KGVX, QTTV, HCTC.

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng