Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4732/UBND-VXNV
V/v phòng, chng dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ban Dân tộc tỉnh;
- Đài PT&TH Bắc Kạn;
- UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 974/UBDT-TT ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban Dân tộc về việc phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, UBND tỉnh giao các đơn vị, địa phương (như kính gửi) triển khai các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai các giải pháp phòng, chống, giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Đề xuất các giải pháp có tính đặc thù về chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

- Tạo điều kiện phát huy vai trò của trưởng bản, người có uy tín về tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong việc nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVTD-19.

2. Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp, cung cấp một số thông tin liên quan đến phòng, chống dịch tại tỉnh theo biểu mẫu yêu cầu, gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp theo quy định.

3. Đài PT&TH Bắc Kạn tăng cường công tác tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số về phòng, chống dịch COVID-19 để đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

Với nội dung trên, các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như trên (t/h);
- CT, PCT UBND tỉnh (Ô. Hưng);
- CVP;
- Lưu: VT, Nhung.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng