Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2654/SGDĐT-CTTT
V/v tăng cường phòng chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Các đơn vị trường học trực thuộc;
- Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Công văn số 3906/UBND-KGVX ngày 14/8/2020; Công điện khẩn số 07/CĐ-UBND ngày 18/8/2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GDĐT, Thành ủy Hà Nội, UBND và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố.

2. Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài cộng đồng; hạn chế tập trung đông người (không quá 30 người) tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc.

3. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch như: trang bị phòng hộ cho nhân viên, thiết bị đo thân nhiệt, xà phòng, nước sạch, dung dịch sát khuẩn theo đúng quy định.

4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cần thực hiện khai báo y tế theo quy định, khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, viêm phổi phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lí kịp thời.

5. Tạm dừng các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người trong trường học; hạn chế tổ chức hội họp khi chưa cần thiết; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng; tăng cường các hoạt động trực tuyến để giải quyết công việc của đơn vị.

Sở GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các đ/c PGĐ Sở;
- Công đoàn Ngành;
- Các phòng thuộc Sở,
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Xuân Tiến