Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8898/SXD-TT
Về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện;
- Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc;
- Ban Quản lý các KCX và CN Thành phố;
- Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm;
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố;
- Ban Quản lý Khu đô thị mới Nam Thành phố;
- Các Ban Quản lý dự án 24 quận, huyện;
- Các Ban Quản lý dự án chuyên ngành;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng;
- Các Đội Thanh tra địa bàn 24 quận, huyện.

Căn cứ Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 2869/UBND-VX ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19;

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện; chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng tại công trình đang hoạt động; các đơn vị theo phân cấp quản lý đối với công viên, mảng xanh trên địa bàn Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của ngành y tế; thời gian bắt đầu áp dụng từ 0 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2020 đến khi có chỉ đạo, hướng dẫn mới, cụ thể như sau:

1. Đối vi các công trình xây dựng

- Tiếp tục thực hiện Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 1203/QĐ-BCĐ ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh); chịu sự quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương; đồng thời, thực hiện nghiêm các nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế; thực hiện việc giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc ở cự ly gần tại công trường và các địa điểm công cộng.

- Khử khuẩn bề mặt, thiết bị, máy móc tiếp xúc trực tiếp với nhân công; vệ sinh công trình xây dựng sau mỗi ca.

- Đo thân nhiệt cho người ra, vào công trình, công nhân tại công trình vào đầu và cuối mỗi ca; trường hợp nhiệt độ cơ thể từ 37,5 độ C trở lên đề nghị theo dõi và báo cơ quan y tế tại địa phương.

- Rà soát nhân công lao động, chuyên gia nước ngoài đến từ các vùng dịch trở lại làm việc để thông báo Ủy ban nhân dân quận, huyện tại nơi công trình xây dựng tổ chức cách ly theo quy định.

- Trường hợp các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng không đảm bảo các yêu cầu trên, thì phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2. Đối với các công viên, mảng xanh

- Tạm dừng hoạt động của các khu vực tập trung đông người trong các công viên, mảng xanh như: khu trò chơi thiếu nhi, thể dục thể thao, sân sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động thể chất, khiêu vũ, sinh hoạt hội, nhóm thường xuyên hay định kỳ. Khẩn trương lắp đặt rào chắn, các bảng thông tin về việc tạm dừng hoạt động tại các khu vực tập trung đông quá 30 người.

- Tại các cổng ra vào của công viên, yêu cầu đơn vị duy tu cắt cử nhân sự trực chốt thường xuyên để giải thích, hướng dẫn người dân hiểu và yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ cự ly phù hợp, không tụ tập đông quá 30 người.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động tại công trình xây dựng và tại các công viên, mảng xanh trên địa bàn Thành phố, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19; đối với công trình xây dựng không đảm bảo việc phòng, chống dịch COVID-19, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Xây dựng để Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố (để báo cáo);
- Lưu: VT, TT.
TVMN

GIÁM ĐỐC
Lê Hòa Bình