Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2346/BXD-HĐXD
V/v thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Kiểm toán Nhà nước

Bộ Xây dựng đã nhận được Văn bản số 809/KTNN-VP ngày 6/7/2015 của Kiểm toán Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình theo các quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 39 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí dưới 500 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa.

Đối với dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp một số công trình trụ sở cơ quan sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước có yêu cầu phải lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật thì việc thẩm định, phê duyệt thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. Theo đó, đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật do Kiểm toán Nhà nước quyết định đầu tư thì cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Kiểm toán Nhà nước xem xét, vận dụng cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐXD (BĐD).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh