Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ    
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 339/VPCP-KTN
V/v thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (công văn số 639/TTr-EVN ngày 17 tháng 12 năm 2009) về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đề xuất thành phần Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Công thương, Xây dựng, GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: TKBT, TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Văn Trọng Lý

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 339/VPCP-KTN thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu, tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 339/VPCP-KTN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 14/01/2010
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Văn Trọng Lý
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/01/2010
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản