Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định dự án

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Kbang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 22/BQL-TL ngày 21/5/2018 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Kbang đề nghị hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định dự án. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công trình như Quý cơ quan mô tả tại văn bản nêu trên là công trình đê và kè bảo vệ đê. Theo quy định tại Phụ lục I - Phân loại công trình xây dựng của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì công trình nêu trên thuộc lĩnh vực công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo quy định tại Khoản 2, 5 Điều 76 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì thẩm quyền thẩm định dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đề nghị Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Kbang căn cứ tổng mức đầu tư dự kiến, nguồn vốn sử dụng, nhóm dự án để xác định thẩm quyền thẩm định dự án theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Kbang nghiên cứu vận dụng triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c);
- UBND huyện Kbang;
- Các Sở: XD, NN và PTNT tỉnh Gia Lai;
- Lưu: VT, HĐXDĐTB.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Hoàng Quang Nhu

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 92/BXD-HĐXD năm 2018 hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định dự án do Bộ Xây dựng ban hành

  • Số hiệu: 92/BXD-HĐXD
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 04/07/2018
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Hoàng Quang Nhu
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản