Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/BXD-HĐXD
V/v số lượng hồ sơ trình thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Long An

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3016/SXD-QLXD ngày 11/10/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc số lượng hồ sơ trình thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Theo đó, Dự án có áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài trong hồ sơ thiết kế và sử dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, vật liệu mới chủ yếu lần đầu áp dụng tại thành phố Cần Thơ.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 9 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình: Hồ sơ trình thẩm định sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện được cơ quan thẩm định kiểm tra, đóng dấu thẩm định trên một (01) bộ hồ sơ dự án, bản vẽ thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình để chuyển Chủ đầu tư lưu trữ theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; cơ quan thẩm định chỉ lưu trữ bản chụp (photocopy hoặc file PDF) và không thực hiện đóng dấu hồ sơ bổ sung theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Trong quá trình thực hiện dự án, Chủ đầu tư có thể sử dụng bản sao được cấp từ hồ sơ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được quy định tại Điều 6 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015.

Bộ Xây dựng thông báo để Sở Xây dựng tỉnh Long An được biết và nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐXD (LĐD).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Hoàng Quang Nhu