Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4298/BTC-QLN
V/v bổ sung hồ sơ thẩm định phần vốn vay lại của Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (vay vốn WB).

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Các Ủy ban nhân dân tỉnh: Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Lào Cai, Thái Nguyên, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Kon Tum, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Quảng Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Sơn La, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Đăk Nông, Gia Lai, Quảng Ngãi.

Tại công văn số 18955/BTC-QLN ngày 21/12/2015, Bộ Tài chính đã thông báo tỷ lệ vay lại, Điều kiện vay lại cho các tỉnh tham gia Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (vay vốn WB). Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị các Ủy ban nhân dân tỉnh gửi văn bản cam kết bố trí vốn đối ứng, thống nhất tỷ lệ cho vay lại áp dụng với từng tỉnh và gửi cho Bộ Tài chính các hồ sơ để thẩm định năng lực trả nợ của các địa phương, bao gồm: (i) báo cáo tình hình nợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, chi Tiết theo từng chủ nợ, nghĩa vụ gốc, lãi, phí trong toàn bộ vòng đời các Khoản vay và khả năng cân đối nguồn vốn để trả nợ; (ii) phương án sử dụng và hoàn trả, vốn vay lại cho ngân sách Trung ương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đối với phần vốn vay WB trong khuôn khổ Dự án; (iii) Kế hoạch ngân sách địa phương trong năm ký thỏa thuận vay nước ngoài.

Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được công văn trả lời của các Ủy ban nhân dân tỉnh: Lạng Sơn, Sơn La, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Đăk Nông, Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Bình. Trừ tỉnh Sơn La, hầu hết các địa phương gửi văn bản nhưng chưa gửi hồ sơ hoặc gửi thiếu một số tài liệu để phục vụ việc thẩm định năng lực trả nợ của địa phương.

Bộ Tài chính đề nghị các Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý các nội dung sau:

- Khi xây dựng phương án hoàn trả vốn vay, tính toán số vốn vay lại trên cơ sở tỷ lệ cho vay lại áp dụng đối với từng tỉnh và số vốn vay được phân bổ (tại Quyết định số 463/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2016 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Thời gian vay lại: theo cơ chế trả nợ nhanh được WB áp dụng từ năm 2017, lịch trả nợ gốc sẽ là 10 năm thay vì 20 năm như trong Hiệp định vay; lịch trả nợ cho Ngân sách Trung ương là một năm hai kỳ, vào các ngày 15/6 và 15/12 hàng năm, trong đó lãi vay được trả từ khi phát sinh dư nợ.

Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh rà soát lại các nội dung, tài liệu theo yêu cầu để gửi hoặc bổ sung các báo cáo, hồ sơ còn thiếu cho Bộ Tài chính trước 05/04/2016 để Bộ Tài chính thực hiện thẩm định năng lực trả nợ của các tỉnh tham gia Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” theo quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án sau khi Dự án được ký kết và có hiệu lực.

Bộ Tài chính xin thông báo./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN và PTNT;
- Ban CPO Thủy lợi;
- Lưu: VT, QLN (39).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4298/BTC-QLN năm 2016 bổ sung hồ sơ thẩm định phần vốn vay lại của Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (vay vốn WB) do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 4298/BTC-QLN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 31/03/2016
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Trương Chí Trung
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 31/03/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản