Hệ thống pháp luật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7059/BNN-KHCN
V/v Bổ sung hồ sơ thẩm định báo cáo ĐTM của dự án đầu tư xây dựng công trình cống Thủ Bộ, Mương Chuối thuộc hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được công văn số 614CV/BQL9 ngày 13/12/2010 kèm Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án đầu tư công trình Mương Chuối thuộc hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 làm chủ đầu tư. Qua xem xét, kiểm tra Hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo ĐTM với nội dung sau:

- 01 Báo cáo đầu tư của dự án đầu tư công trình cống Mương Chuối;

- 01 Báo cáo đầu tư của dự án đầu tư công trình cống Thủ Bộ (thông báo tại cuộc họp ngày 01/11/2010 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Sau khi nhận được đầy đủ Hồ sơ, Bộ mới tiếp tục xem xét thẩm định báo cáo ĐTM của các dự án trên.

Đề nghị chủ đầu tư dự án gửi Hồ sơ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chủ đầu tư dự án bổ sung, hoàn chỉnh Hồ sơ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Văn Mạch

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 7059/BNN-KHCN bổ sung hồ sơ thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình cống Thủ Bộ, Mương Chuối thuộc hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • Số hiệu: 7059/BNN-KHCN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 23/12/2010
  • Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Người ký: Phạm Văn Mạch
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/12/2010
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản