Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 44/BXD-KTXD
V/v: Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Vật tư vận tải xi măng

Trả lời văn bản số 217/VTVT-ĐTPT ngày 17/2/2009 của Công ty cổ phần Vật tư vận tải xi măng về chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án trước khi phê duyệt. Thiết kế cơ sở phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng tổ chức thẩm định khi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. Lệ phí thẩm định dự án đầu tư, thiết kế thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Người quyết định đầu tư quyết định việc tổ chức thẩm định tổng mức đầu tư hoặc có thể thuê các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thẩm tra. Chi phí thẩm tra được xác định bằng cách lập dự toán chi phí và tính vào chi phí khác trong tổng mức đầu tư.

Công ty cổ phần Vật tư vận tải xi măng căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 44/BXD-KTXD về việc chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

  • Số hiệu: 44/BXD-KTXD
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 11/03/2009
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Phạm Văn Khánh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/03/2009
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản