Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2046/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tâm Bình An.
(Địa chỉ: s 03 Bùi Đình Túy, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04/19/TBA-KN ngày 15/03/2019 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tâm Bình An (Công ty) vướng mắc phân loại mặt hàng có tên khai báo “hệ thống khuôn dùng để đúc bê tông bằng nhôm” nhập khẩu theo tờ khai số 10233881082/A11 ngày 19/11/2018 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV1 (Cục Hải quan TP. Hải Phòng). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Khoản 1 Điều 7 quy định về Trình tự khiếu nại của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 thì:

Trường hợp Công ty đã thực hiện khiếu nại lần 1 nhưng không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV1 (Quyết định số 175/QQĐ-HQKV1 ngày 27/2/2019) thì có quyền khiếu nại lần hai đến Cục Hải quan TP. Hải Phòng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Trường hợp Công ty tiếp tục thực hiện khiếu nại, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng trình tự khiếu nại của Luật Khiếu nại.

2. Về công văn số 04/19/TBA-KN, Công ty đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét hướng dẫn việc phân loại mặt hàng nhập khẩu nêu trên. Để có đầy đủ cơ sở xem xét, Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) đã có công văn số 2698/TXNK-PL ngày 04/04/2019 yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng cung cấp tài liệu và báo cáo nội dung vụ việc. Để làm rõ đặc điểm mặt hàng, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung đầy đủ tài liệu kỹ thuật của mặt hàng, hình ảnh màu thực tế của mặt hàng đã hoàn chỉnh (sau khi đã lắp ráp).

Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản trả lời Công ty cụ thể sau khi xem xét báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng và thông tin bổ sung của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tâm Bình An biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT. Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh