Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2045/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “Self-loading mobile concrete mixer”

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV TM DV Huỳnh Thy.
(96/26C đường số 5, phường 17, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số HT1805/CV/F001 ngày 03/06/2018 của Công ty TNHH MTV TM DV Huỳnh Thy (Công ty) vướng mắc phân loại mặt “Self-loading mobile concrete mixer”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

1. Theo công văn số HT1805/CV/F001 nêu trên và các tài liệu kèm theo thì mặt hàng có cấu tạo gồm: cơ cấu gầu bốc xúc, thùng trộn, hệ thống gầm xe chuyên dụng; trong đó hệ thống gầm xe bao gồm bánh lái, mâm xoay, động cơ (lượng khí thải 4.4L), hộp số (4 số tiến, 2 số lùi), cabin có khả năng xoay, hệ thống điều khiển được bố trí trong cabin. Hệ thống bánh lái điều khiển 4 bánh chủ động, thuận tiện cho việc di chuyển trong nhiều loại địa hình. Bánh lái truyền động sử dụng trục truyền động áp lực dầu.

2. Trên cơ sở công văn số 1000/ĐKVN-VAQ ngày 25/03/201, Cục Đăng kiểm Việt Nam xác định đặc điểm mặt hàng trên là Xe trộn và vận chuyển bê tông. Do vậy, đối chiếu với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, đặc điểm mặt hàng do Công ty nhập khẩu phù hợp phân loại tại nhóm 87.05 “Xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loại được thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hóa (ví dụ, xe cứu hộ, xe cần cẩu, xe chữa cháy, xe trộn bê tông, xe quét đường, xe phun tưới, xe sửa chữa lưu động, xe chụp X-quang)”, mã số 8705.40.00 “- Xe trộn bê tông”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV TM DV Huỳnh Thy biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Đăng Kiểm Việt Nam (để biết);
- Cục Kiểm định Hải quan (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh