Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 524/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “xe vận chuyển loại tự hành (Rơ móoc kiểu modue)”

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1573/HQHCM-TXNK ngày 04/6/2019 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc phân loại mặt hàng “xe vận chuyển loại tự hành (Rơ móoc kiểu modue)”. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở nội dung và chú giải chi tiết tại các nhóm 87.09 và 87.16; Nội dung báo cáo của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tại công văn số 1573/HQHCM-TXNK dẫn trên (bao gồm - Giấy chứng nhận chất lượng An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu số 18KOT/207002 ngày 11/5/2018 do Cục Đăng kiểm cấp phần Thông số kỹ thuật cơ bản/Thiết bị đặc trưng và Giấy chứng nhận của Nhà sản xuất Goldhofer thể hiện nội dung về nguyên lý hoạt động của hàng hóa);

1. Cấu tạo, cơ chế hoạt động của hàng hóa nhập khẩu: Hệ thống thủy lực dẫn động cơ cấu nâng hạ sàn xe, cơ cấu lái và bánh xe chủ động. Trong đó có ghi chú: Các giá trị khối lượng được ghi nhận trên xe di chuyển với vận tốc không lớn hơn 01 km/h; Rơ mooc này nếu gắn thêm Power pack unit (PPU) có thể tự di chuyển, chiếc xe này không được phép tham gia giao thông đường bộ. Là Rơ mooc tự vận hành (self-propelled trailer) trang bị trục dẫn động. Thiết bị sẽ được sử dụng với bộ nguồn (Power pack) được phân phối riêng. Khi kết hợp cả hai thiết bị này với nhau, xe di chuyển mà không cần máy kéo; Tốc độ di chuyển 5km/h khi chở 260 tấn, di chuyển từ 0,5-01 km/h khi chở 327,2 tấn. Hàng hóa nhập khẩu chỉ có phần Rơ moóc kiểu module, không bao gồm bộ nguồn (PPU).

2. Theo công văn 3197/ĐKVN-VAQ ngày 16/8/20119 của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu được Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ cấp cho Rơ moóc kiểu module là ở trạng thái như mô tả tại điểm a mục 1 công văn số 3197/ĐKVN-VAQ (1.a. Rơ moóc kiểu module (Module trailer) có kết cấu như Hình 1 của Phụ lục và không tự di chuyển được;).

3. Mặt hàng thực tế nhập khẩu không bao gồm bộ nguồn (PPU), không tự di chuyển, có xác nhận của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc mặt hàng là Rơ moóc kiểu module (không tự di chuyển được). Theo đó, không phù hợp phân loại tại nhóm 87.09.

Đối chiếu với danh mục mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại công văn số 3197/ĐKVN-VAQ về bản chất hàng hóa, mặt hàng phù hợp phân loại tại nhóm 87.16, phân nhóm - Rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc khác dùng để vận chuyển hàng hóa, phân nhóm 87.16.39 - - Loại khác, phân nhóm - - - Loại khác, mã số chi tiết xác định theo tiêu chí “khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (payload)” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK, PL (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng