Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1713/BTC-TCT
V/v hướng dẫn chứng từ xác định chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 19/9/2014, Thủ tướng Chính phủ có ban hành Quyết định số 53/2014/QĐ-TTg về việc thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính quy định nguồn kinh phí giao tự chủ cho Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. Tại điểm b Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 53/2014/QĐ-TTg có nêu:

“b) Khoản đóng góp từ các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm.

Khoản đóng góp này được hạch toán vào chi phí hợp lệ của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.”

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

...”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, từ ngày 01/01/2015 đến hết năm 2019, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có các khoản đóng góp trực tiếp cho Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính thì khoản đóng góp này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Chứng từ để tính vào chi phí được trừ là: Phiếu chi của doanh nghiệp bảo hiểm; Phiếu thu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên theo quy định.

Trường hợp Luật phí, lệ phí ban hành có quy định khác thì thực hiện theo quy định tại Luật phí, lệ phí.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn kịp thời cho các doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục QLGSBH; Vụ CST; Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (3b)).Phuong

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1713/BTC-TCT năm 2015 hướng dẫn chứng từ xác định chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 1713/BTC-TCT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 03/02/2015
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Cao Anh Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 03/02/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản