Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4231/TCT-TNCN
V/v cách xác định DN bảo hiểm không thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Công ty Luật TNHH Duane Morris Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận công văn số 58268/CT-HTr ngày 10/9/2015 của Cục thuế TP.Hà Nội đề nghị hướng dẫn cách xác định các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam theo đề nghị của Công ty Luật TNHH Duane Morris, vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về thuế thu nhập cá nhân đối với việc người sử dụng lao động mua bảo hiểm không bắt buộc không tích lũy về phí cho người lao động, Cục thuế TP. Hà Nội đã trả lời tại công văn số 55527/CT-HTr ngày 25/8/2015.

Về cách xác định doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam đề nghị đơn vị thực hiện theo các quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật. Mọi vướng mắc về nội dung này đề nghị đơn vị liên hệ với Cục quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế TP. Hà Nội, Công ty Luật TNHH Duane Morris Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN. 4

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4231/TCT-TNCN năm 2015 về cách xác định doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 4231/TCT-TNCN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 13/10/2015
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Nguyễn Duy Minh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/10/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản