Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3386/TCT-ĐTNN
V/v: Hạch toán chi phí khi  xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Công ty  COMVIK INTERNATIONAL Việt Nam AB

 

Trả lời công văn số 8907/CT-ĐT ngày 11/7/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về hạch toán các Khoản chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Khoản 11, Điều 5 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ và Điểm 11, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN và hướng dẫn tại công văn số 1766/TCT-ĐTNN ngày 19/5/2006 của Tổng cục Thuế thì đối với số tiền mà Công ty chi cho sự kiện "Ngày Việt Nam tại Thụy Điển" nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thì được hạch toán vào chi phí khác theo tỷ lệ khống chế tối đa không quá 10% tổng số các Khoản chi phí hợp lý từ Khoản 1 đến Khoản 10 theo quy định tại Khoản 11, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội, Công ty Comvik International Việt Nam AB biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 3386/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hạch toán các khoản chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Số hiệu: 3386/TCT-ĐTNN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 11/09/2006
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Văn Huyến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/09/2006
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản