Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1601/TCT-DNNCN
V/v hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bayer Việt Nam
(Lô 118/4, KCN Amata, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 929/VPCP-ĐMDN ngày 07/02/2020 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 1454/VPCP-ĐMDN ngày 26/2/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Bayer Việt Nam trên Hệ thống Phản ánh kiến nghị của Cổng Dịch vụ công Quốc gia về thuế TNCN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4887/TCT-DNNCN ngày 27/11/2019 theo đó Công ty thực hiện theo hướng dẫn đối với các trường hợp tương tự tại công văn số 2875/TCT-DNNCN ngày 22/7/2019 và công văn số 1164/TCT-TNCN ngày 21/3/2016 của Tổng cục Thuế. Đề nghị Công ty TNHH Bayer Việt Nam liên hệ với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Bayer Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương Pan