Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1566/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Fonterra Brands (Việt Nam)
Địa chỉ: Lầu 9 Tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 đường Hải Triều, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM
Mã số thuế: 0309538611

Trả lời văn thư số 01/2018/CV-001 ngày 15/01/2018 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

- Tại Khoản 4 Điều 3 quy định loại, hình thức hóa đơn:

“Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 5.4 và 5.5 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).”

- Tại Khoản 1 Điều 4 quy định nội dung bắt buộc trên hóa đơn:

“…

g) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.”

Trường hợp Công ty theo trình bày, sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo mẫu tham khảo 5.5 Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì tiêu thức “đơn giá” là chỉ tiêu bắt buộc trên Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
129-000445081/18-ntn

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình