Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1488/QLD-KD
V/v chấp hành quy định đảm bo cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phòng chống dịch Covid19

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
(Sau đây gọi là các Đơn vị)

Theo điểm đ khoản 2 điều 42 Luật Dược số 105/2016/QH13 về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dược cụ thể như sau: “đ) Chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thm quyền trong trường hợp đảm bảo cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc khi xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, thiên tai, thảm họa;”

Để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu thuốc chữa bệnh phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân cho mục đích phòng chống dịch Covid19, tiếp theo công văn 939/QLD-KD ngày 05/02/2020 của Cục Quản lý Dược gửi các Đơn vị về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, Cục Quản lý Dược yêu cầu:

1. Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thực hiện nghiêm:

- Không được đầu cơ, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Trường hợp phát hiện vi phạm, cơ quan quản lý về dược có thẩm quyền sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục rà soát và thực hiện theo yêu cầu số 3 tại Công văn 939/QLD-KD ngày 05/02/2020. Nếu có các khó khăn liên quan đến nguồn cung thuốc, nguyên liệu làm thuốc cần phải báo cáo ngay về Cục Quản lý Dược và đề xuất cách giải quyết. Văn bản gửi về Cục Quản lý Dược theo đường bưu điện và qua địa chỉ thư điện tử qlkinhdoanh.qld@moh.gov.vn.

- Đối với các thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt đòi hỏi có giấy phép nhập khẩu cần gửi kèm các thông tin về nguy cơ thiếu nguồn cung cùng với đơn hàng nhập khẩu trong trường hợp số lượng số lượng đề nghị nhập khẩu tăng đột biến (theo quy định tại khoản 45 và 46 điều 5 Nghị định 155/2018/NĐ-CP).

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn thực hiện nghiêm việc không được đầu cơ, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn về dược và các quy định về sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng công tác phát hiện và xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, tăng giá thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Cục Quản lý Dược đề nghị các Đơn vị khẩn trương triển khai./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng BYT (để b/c):
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/cáo);
- Cục QL KCB, Cục YTDP, VP Bộ (để p/h);
- Cục Y tế - Bộ Công An;
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ GTVT;
- Website Cục QLD;
- Lưu VT, PCTTra, QLGT, KD (N).

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường