Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19759/QLD-GT
V/v đảm bo cung ứng thuốc sau trúng thầu

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

 

Cục Quản lý Dược nhận được văn bản số 219/SYT-NVD ngày 22/11/2019 của Sở Y tế Hà Nội về việc cung ứng mặt hàng Bupivacaine. Tại văn bản trên, Sở Y tế Hà Nội có gửi kèm văn bản số 1937/CPC1-KD ngày 21/11/2019 của Công ty thông báo gửi các cơ sở y tế về việc Công ty dừng xuất và đề nghị Bệnh viện tạm dừng sử dụng mặt hàng thuốc Bupivacaine WPW spinal Heavy 0,5% (Số Giấy đăng ký lưu hành: VN-20879-17) do Công ty Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A., Ba Lan sản xuất.

Liên quan đến nội dung này, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty như sau:

1. Khẩn trương có giải pháp thay thế thuốc Bupivacaine WPW Spinal Heavy 0,5% đã trúng thầu để đảm bảo thực hiện hợp đồng đã ký kết theo quy định của Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 và Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ Y tế và đảm bảo nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân.

2. Khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Cục Quản lý Dược tại Công văn số 19671/QLD-ĐK và 19639/QLD-CL ngày 21/11/2019.

Yêu cầu Công ty gửi báo cáo bằng văn bản nội dung mục 1 về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/11/2019.

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng BYT (để b/c);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để p/h);
- Cục QLKCB; Vụ SKBMTE;
- Phòng: QLKDD, QLCLT, ĐKT (để t/h);
- SYT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bệnh viện, Viện có giường trực thuộc BYT;
- Y tế ngành (QP, CA, GTVT);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, GT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông