Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1467/CT-TTHT
V/v: chi phí được trừ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thạnh Lộc Global Education
Địa chỉ: 146E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Email: Phamhanh137@gmail.com

Trả lời văn thư của Công ty do Cổng Thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến số 1215-28/THTK-DVC theo phiếu chuyển của Tổng cục Thuế số 1171/PC-TCT ngày 21/12/2017 về chi phí được trừ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định:

“Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.”

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 26/6/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…”

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

Trường hợp Công ty có văn phòng đặt tại chung cư Thạnh Lộc (First Home) Phường Thạnh Lộc, Quận 12, hàng tháng phải nộp cho Ban Quản trị khoản phí quản lý để thuê Công ty Quản lý Toà nhà Toàn cầu (Công ty Toàn Cầu) cung cấp các dịch vụ quản lý nhà chung cư thì Công ty Toàn Cầu phải lập hóa đơn xuất giao cho Ban Quản Trị, tính kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định. Khi thu phí quản lý chung cư từ các hộ dân, Ban Quản trị chỉ thực hiện việc thu hộ, chi hộ trong quản lý thu phí chung cư thì Ban Quản trị lập phiếu thu giao cho các hộ dân, không phải lập hóa đơn, không phải kê khai nộp thuế đối với khoản thu hộ, chi hộ này. Công ty căn cứ chứng từ thu tiền phí quản lý của Ban Quản trị để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (nếu đáp ứng điều kiện tính vào chi phí được trừ).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế
- support@mof.gov.vn (file mềm);
-Lưu VT,TTHT;
Hiền 46578 (2860)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình