Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1376/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Thể thao Thu;
(Đ/c: 89 Trần Não, khu ph 4, p.Bình An, Q2, Tp.Hồ Chí Minh)
- Công ty Cổ phần Thương Mại và Công nghệ Mây Xanh.
(Đ/c: 81 Đường số 9, Cư xá Bình Thới, p.8, q.11, Tp Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 161005-01/CV/THU-TCHQ ngày 05/10/2016 của Công ty Cổ phần Thể thao Thu và công văn số 20161005/CV/TCHQ ngày 05/10/2016 của Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Mây Xanh đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Công ty, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Thủ tục hải quan:

Điểm a khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ là hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam,

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được thực hiện theo quy định tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.2/ Thủ tục cấp C/O mẫu D:

Liên quan đến thủ tục cấp C/O mẫu D, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân