Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13075/VPCP-CN
V/v rà soát, hoàn thiện các Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Tài chính (các Tờ trình: Số 170/TTr-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2017, số 167/TTr-BTC ngày 03 tháng 11 năm 2017, số 177/TTr-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2017 và số 166/TTr-BTC ngày 03 tháng 11 năm 2017); đồng thời, căn cứ ý kiến phát biểu của đại diện Lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp ngày 04 tháng 12 năm 2017 tại Trụ sở Chính phủ về các Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, khai thác sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, giao thông đường thủy nội địa, hàng không, đường sắt quốc gia (Dự thảo Nghị định), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, hoàn thiện các Dự thảo Nghị định, đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo về nội dung quy định; đồng thời, tổ chức xây dựng Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để thay thế Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trình Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Hàng hải VN, Hàng không VN, Đường thủy nội địa VN, Đường sắt VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, PL, NC, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b).Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục