Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2010/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2010; DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1856/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 21 tháng 12 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tư pháp.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Về dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Bộ Giao thông vận tải nêu tại cuộc họp về việc điều chuyển đường bộ từ Trung ương về địa phương và ngược lại thuộc hệ thống đường bộ Việt Nam, hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt: Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính và ý kiến tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

3. Về dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Trên cơ sở ý kiến Thành viên Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải tiếp thu các nội dung sau để hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị định:

- Về việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông giữ xe (Điều 25 dự thảo Nghị định), Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu bổ sung nội dung về xây dựng quy hoạch, có lộ trình tạm sử dụng đến năm 2023. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, khai thác sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông và để trông giữ xe, thu phí nộp ngân sách.

- Về sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ, cần phải chỉnh sửa căn bản những nội dung liên quan đến hành lang an toàn đường bộ cho phù hợp, bảo đảm tính khoa học, tính pháp lý, vì vậy, giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo xây dựng Đề tài khoa học, lấy ý kiến các chuyên gia chuyên ngành có kinh nghiệm, tổ chức hội thảo trong nước và tham khảo kinh nghiệm của một số nước ..., trên cơ sở đó xây dựng lại nội dung này và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, TC, XD, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, TH.
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 10/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về dự thảo sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP; dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sửa dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và sửa đổi Quyết định 1856/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 10/TB-VPCP
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 07/01/2013
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 07/01/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản