Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2042/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO 2 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 23 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Công văn số 989/UBTVQH13-PL ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ 2 dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 2.

1. Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo phải tập trung thời gian, nguồn lực để bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ xem xét, thông qua để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2. Các cơ quan được giao phối hợp trong việc soạn thảo dự thảo Nghị quyết phải phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc với cơ quan chủ trì soạn thảo.

3. Bộ Tư pháp ưu tiên thẩm định các dự thảo Nghị quyết ngay sau khi nhận được đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội phân bổ đầy đủ, kịp thời kinh phí bảo đảm cho việc xây dựng các dự thảo Nghị quyết được phân công theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, các Vụ;
- Lưu: Văn thư, PL (3)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

BẢN PHÂN CÔNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, TRÌNH CHÍNH PHỦ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2042/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên dự thảo

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp soạn thảo

Thời hạn trình Chính phủ

Thời hạn trình UBTVQH

1

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

(Tách phần nội dung hướng dẫn khoản 3 Điều 4 của Luật bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND thành văn bản riêng độc lập với Nghị quyết của UBTVQH quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND hiện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang soạn thảo).

Bộ Nội vụ

Bộ Tư pháp, VPCP và các bộ, cơ quan liên quan

Tháng 12/2015

Tháng 12/2015

2

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về chế độ và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

(Quy định chi tiết khoản 6 Điều 103 của Luật tổ chức chính quyền địa phương).

Bộ Nội vụ

Bộ Tư pháp, VPCP và các bộ, cơ quan liên quan

Tháng 12/2015

Tháng 12/2015